Anhängiga försäljningstillståndsärenden

Anhängiga försäljningstillståndsärenden

 

Enligt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) upprätthåller Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea en förteckning över alla vid Fimea anhängiga ärenden som gäller försäljningstillstånd. Förteckningen uppdateras varannan vecka.

Förteckningen innehåller uppgifter om sökanden, ansökningens art, tidpunkten då ansökan anhängiggjorts och antalet ansökningar uppdelade enligt ATC-klass och aktiv substans. Förteckningen upptar inte ärenden om försäljningstillstånd som behandlas enligt centraliserat förfarande. Förfrågningar om uppgifter som gäller dem riktas till Europeiska läkemedelsmyndigheten (European Medicines Agency, EMA).

Begäran som gäller andra dokument från Fimea skickas till:

Fimea
Registratorskontoret
PB 55 (Mannerheimvägen 166)
00034 FIMEA