Nationell lagstiftning

Nationell lagstiftning

Den uppdaterade nationella lagstiftningen om läkemedelsområdet finns i databasen Finlex på adressen finlex.fi.

Lag om Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (593/2009)

Statsrådets förordning om Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (616/2009)

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdets avgiftsbelagda prestationer (1282/2023)

Läkemedelslag (395/1987)

Läkemedelsförordning (693/1987)

Lag om obligatorisk lagring av läkemedel (979/2008)

Statsrådets förordning om obligatorisk lagring av läkemedel (1114/2008)

Statsrådets förordning om för konsumentmarknaden förbjudna psykoaktiva ämnen (1130/2014)

Statsrådets förordning om personlig införsel av läkemedelspreparat till Finland (1088/2002)

Narkotikalag (373/2008)

Statsrådets förordning om ämnen, preparat och växter som anses som narkotika (543/2008)

Statsrådets förordning om kontroll av narkotika (548/2008)

Blodtjänstlag (197/2005)

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om blodtjänst (258/2006)

Lag om användning av mänskliga organ, vävnader och celler för medicinska ändamål (101/2001)

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om användning av mänskliga organ, vävnader och celler för medicinska ändamål (1302/2007)

Apoteksskattelag (770/2016)

Statsrådets förordning om apoteksavgift för kulturhistoriskt värdefulla apotek (1180/2002)

Statsrådets förordning om läkemedelstaxa (713/2013)

Lag om medicinsk forskning (488/1999)

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om kliniska läkemedelsprövningar (841/2010)

Lag om godkännande av vissa bestämmelser i och tillämpning av konventionen om förbud mot utveckling, produktion, innehav och användning av kemiska vapen samt om deras förstöring (346/1997)

Sjukförsäkringslag (1224/2004)

Kemikalielag (599/2013)

Lag om elektroniska recept (61/2007)

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om förskrivning av läkemedel (1088/2010)

Statsrådets förordning om användning av mänskliga organ, vävnader och celler för medicinska ändamål (594/2001)

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om assisterad befruktning (825/2007)

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om utbyte av läkemedel (210/2003)

Lag om grupptalan om åtgärder för förbudsföreläggande (1101/2022)

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ansökan till läkemedelsprisnämnden och om prisanmälan (201/2009)

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om elektroniska recept (485/2008)

Biobankslag (688/2012)

Lag om fartygsapotek (584/2015)

Social- och hälsovårdsministeriets förordning
om fartygsapotek (589/2015)

Lag om medicintekniska produkter (719/2021)

Lag om vissa medicintekniska produkter enligt EU-direktiv (629/2010)

Lag om begränsning av användning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning (387/2013)