Dataskydd

Tietosuoja SV

Personuppgiftsbehandlingen vid Fimea regleras av EU:s allmänna dataskyddsförordning, dataskyddslagen och övrig nationell lagstiftning.  Målet med lagstiftningen som gäller personuppgiftsbehandling är att stärka individens rättigheter, förbättra skyddet av personuppgifter och öka transparensen vad gäller behandlingen av registrerades personuppgifter.

På vilka grunder behandlas personuppgifter vid Fimea?

Största delen av Fimeas personuppgiftsbehandling görs inom verkställandet av Fimeas lagstadgade uppgift, allmännytta eller användande av offentlig makt. Då behöver vi inte separat samtycke för behandlingen av dina personuppgifter. En del av de tjänster som Fimea erbjuder är sådana att personuppgifter insamlas till dem med ditt samtycke. Då har du rätt att ångra ditt samtycke när som helst. Sådana tjänster är till exempel nyhetsbrev som Fimea sänder.

Vilka rättigheter har den registrerade?

Var och en har rätt att få veta om personuppgifter behandlas av Fimea eller inte, och vilka personuppgifter som eventuellt sparats. Fimea lämnar på den registrerades begäran uppgifter senast inom en månad från att begäran mottagits. Om din begäran om uppgifter är exceptionellt komplicerad och omfattande kan den utsatta tiden förlängas med två månader.

Den registrerades uppgifter lämnas i regel avgiftsfritt. Om begäran om uppgifter saknar grund och är orimlig, särskilt om begäran om uppgifter framförs återkommande, kan Fimea debitera de kostnader som orsakas då uppgifter lämnas eller neka till att lämna ut uppgifter.

Då uppgifter lämnas berättar vi mera om dina rättigheter vad gäller att rätta uppgifter, bli raderad, rätten att begränsa behandlingen av dina uppgifter, rätten att överflytta uppgifter till ett annat system, rätten att motsätta dig behandlingen av uppgifter samt rätten att framföra klagomål till den nationella tillsynsmyndigheten om du anser att dina uppgifter behandlas i strid med dataskyddsförordningen.

Begäran om granskning av uppgifter i personregister

Tietosuoja sähköinen asiointi

Tietosuoja sininen

Dataskyddsansvarige

Jukka Räisänen, jurist, p. 029 522 3632

E-post i formatet [email protected].

Rekisteriselosteet SV