Apotekstillstånd

Apotekstillstånd

Apoteksrörelse får enligt 40 § i läkemedelslagen drivas med tillstånd av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (apotekstillstånd).

Förutsättningar för beviljande av apotekstillstånd är enligt läkemedelslagen 43 §:

”Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet beviljar apotekstillstånd. Om ett apotekstillstånd har flera sökande, ska tillståndet meddelas den som med beaktande av helheten kan anses ha de bästa förutsättningarna att driva apoteksrörelse. Vid bedömningen av förutsättningarna beaktas sökandens verksamhet på apoteket och i andra uppgifter inom läkemedelsförsörjningen, inklusive tidpunkten för när ett eventuellt tidigare beslut om apotekstillstånd vunnit laga kraft, den tidpunkt då sökanden har börjat bedriva sin tidigare apoteksrörelse samt studier, ledningsförmåga och annan verksamhet som är av betydelse för drivandet av en apoteksrörelse”.

Apotekstillstånd kan endast beviljas legitimerade provisorer.

”Apotekstillstånd kan endast beviljas legitimerade provisorer. Ytterligare förutsättningar är att han eller hon inte har försatts i konkurs, en intressebevakare inte har förordnats för honom eller henne, att hans eller hennes handlingsbehörighet inte har begränsats och att han eller hon inte har dömts genom en lagakraftvunnen dom för ett brott som är väsentligt med tanke på apoteksverksamheten.” 

”Dessutom beaktas vid bedömningen sökandens allvarliga eller upprepade underlåtelse att iaktta lagstiftning eller myndighetsföreskrifter för apoteksverksamhet, annan affärsverksamhet eller i jobbet som vårdpersonal inom hälso- och sjukvården.”

 

 

yhteystietolaatikko Sinnemäki, Rosenberg (ruotsi)

Mer information