Bipacksedeln

Bipacksedeln är ett för användaren avsett meddelande om läkemedlet och rätt användning av det. Bipacksedeln är en del av läkemedlets förpackning. Den baserar sig på uppgifterna i produktresumén som läkemedelsföretaget har uppgjort för hälso- och sjukvårdspersonalen. Bland annat följande uppgifter finns på bipacksedeln:

  • Till vad läkemedlet ska användas och hur
  • När läkemedlet inte ska användas
  • Vilka eventuella biverkningar läkemedlet kan ge
  • Hur andra läkemedel påverkar läkemedlet
  • Läkemedlets inverkan på förmågan att använda maskiner, t.ex. körförmågan
  • Hur läkemedlet ska förvaras

Säkerhets- och utvecklingscentralen för läkemedelsområdet Fimea och Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) godkänner uppgifterna i produktresumén och bipacksedeln i samband med beviljandet av försäljningstillstånd. Uppgifterna i bipacksedeln uppdateras vid behov. Därför är det viktigt att läsa bipacksedeln före användning även om du har använt samma läkemedel tidigare.

Olika läkemedelsföretag kan betona olika saker och därför kan det finnas något varierande information om läkemedlet på bipacksedeln till preparat som innehåller samma verksamma ämne. Uppgifterna ska grunda sig på undersökningar och därför kan bipacksedeln betraktas som en tillförlitlig källa till grundläggande information.