Vanliga frågor om förordningen

Vanliga frågor om förordningen

Nedan finns vanliga frågor om både MDR- och IVDR-förordningarna. Frågorna och svaren har utarbetats av samarbetsgruppen för de behöriga myndigheterna för medicintekniska produkter CAMD. På deras webbplats finns frågor och svar på engelska: MDR And IVDR Transitional FAQs

Syftet med frågorna är att ge information och klargöra övergångsbestämmelserna i den nya förordningen. Frågorna innehåller inga juridiska råd och är inte rättsligt bindande. Det är de europeiska myndigheternas nuvarande gemensamma tolkning av övergångsbestämmelserna, vilka fortfarande kan ändras och preciseras.

 

Allmänt om övergånsperioderna för MD- och IVD-förordningarna

Utsläppande av produkter enligt förordningarna på marknaden före förordningarnas tillämpningsdatum

Utsläppande av produkter i enligt med direktiven på marknaden efter förordningarnas tillämpningsdatum (26.5.2021/2022)

Tillhandehållande och ibruktagange av produkter (MDR artikel 120 punkt 4)

EUDAMED och tillhörande övergångsbestämmelser (artikel 120.8, artikel 122, artikel 123 punkt 3 d-e i MDR-förordningen, artikel 110.8, artikel 112, artikel 113 punkt 3 f–g i IVDR-förordningen)