Exportcertifikat (CPP)

Exportcertifikat (CPP)

 

För export (oftast utanför EU/EES) av läkemedel beviljar Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea exportcertifikat (CPP, Certificate of a Pharmaceutical Product) till innehavare av försäljningstillstånd. Certifikat beviljas för humanläkemedel eller veterinärmedicinska läkemedel som har godkänts för försäljning i Finland. Exportcertifikat ansöks med en blankett som finns på Fimeas webbplats.

Exportcertifikat beviljas av enheten för regulatoriska processer.

Formatet på exportcertifikatet och anvisningarna baserar sig på WHO:s certifieringsspecificationer och implementeringsanvisningar. 

Certifikaten är avgiftsbelagda och priserna bestäms med stöd av social- och hälsovårdsministeriets förordning om Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdets avgiftsbelagda prestationer. Fimea skickar en faktura till sökanden tillsammans med certifikatet.

Ansökningarna skickas elektroniskt till adressen [email protected], eller i pappersversion till adressen Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea, PB 55, 00034 FIMEA.

Fimea rekommenderar att ansökningarna om exportcertifikat skickas elektroniskt.