Beviljade dispenser

Myönnetyt poikkeusluvat SV

Fimea kan av grundad anledning bevilja partivis befrielse (dispens) från villkoren för försäljningstillstånd eller registrering, om det annars finns risk för leveransavbrott i tillgången på ett kritiskt läkemedel inom läkemedels­försörjningen i Finland (Fimeas föreskrift 04/2019, Ansökan om och upprätthållande av försäljningstillstånd för och registrering av läkemedel).

På den här sidan publicerar vi uppgifter om beviljade dispenser fr.o.m. 1.5.2020. Listan är avsedd att underlätta arbetet på apoteken och sjukhusapoteken.

Beviljande dispenser fr.o.m 1.1.2024 (PDF)

Beviljade dispenser 1.1.- 31.12.2023 (PDF)

Beviljade dispenser 1.1.-31.12.2022 (PDF)

Beviljade dispenser 1.1.-31.12.2021 (PDF)

Beviljade dispenser 1.5.–31.12.2020 (PDF)

Listan innehåller följande uppgifter om dispenser:

  • Preparat för vilket dispens har beviljats
  • Förpackningsstorlekar som omfattas av dispensen
  • Namnet på innehavaren av försäljningstillståndet i Finland
  • Förpackning på främmande språk/annan orsak*
  • Satsnummer för de preparat som omfattas av dispensen** eller den tidsperiod för vilken dispens har beviljats***
  • Datum när dispens har beviljats
  • Preparatets namn på förpackningar på främmande språk****
  • ATC-kod

* Försäljningstillståndsinnehavaren är skyldig att informera om dispens. Närmare förfrågningar om enskilda dispenser ska vid behov således i första hand riktas till innehavaren av försäljningstillståndet.

** Dispens som beviljats för vissa partier gäller enligt förpackningarnas hållbarhetstid.

*** Om dispens beviljas för viss tid, har innehavaren av försäljningstillståndet under nämnda tid rätt att frigöra partier som omfattas av dispensen för försäljning i Finland. Från partiaffärer, apotek och sjukhusapotek kan dessa förpackningar fortfarande levereras enligt deras hållbarhetstid, fastän dispensen för viss tid redan skulle ha upphört.

**** Punkten ska fyllas i om förpackningen på ett främmande språk har ett annat namn än den förpackning som normalt saluförs i Finland.

Läs mer:

Ansökan om dispens