Återkallande av försäljningstillstånd eller registrering och sunset clause

Återkallande av försäljningstillstånd eller registrering och sunset clause

Ett försäljningstillstånd eller en registrering kan upphöra att gälla av många olika orsaker:

  • Innehavaren av försäljningstillståndet eller registreringen kan vid behov återkalla försäljningstillståndet eller registreringen genom att meddela om detta till Fimea.
  • I enlighet med 29 § 1 mom. 3 punkt (Sunset clause) upphör ett försäljningstillstånd att gälla om saluföringen har varit avbruten i en följd i tre år.
  • Ett nytt försäljningstillstånd eller en registrering är i allmänhet i kraft i 5 år. Om innehavaren av försäljningstillståndet eller registreringen inte inom utsatt lämnar in en ansökan om förnyande för preparatet, upphör försäljningstillståndet eller registreringen att gälla.