Läkemedelsinformation

Utveckling av läkemedelsinformation

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea samlar, producerar, bedömer och förmedlar opartisk forskningsbaserad läkemedelsinformation till befolkningen, social- och hälsovårdspersonalen och som underlag för det offentliga beslutsfattandet. Fimea ansvarar också för långsiktsplanering och koordinering av läkemedelsinformation på nationell nivå.

Verksamheten grundar sig på ”Läkemedelsanvändaren i centrum för läkemedelsinformationen – Den nationella läkemedelsinformationsstrategin 2021–2026”, som Fimea utarbetat tillsammans med sina intressegrupper. Strategin utgör en fortsättning på Finlands första läkemedelsinformationsstrategi, som publicerades år 2012.

I läkemedelsinformationsstrategin framhävs vikten av att läkemedelsanvändaren har uppdaterad information om sin medicinering och av att säkerställa att läkemedelsanvändaren bidrar till en rationell läkemedelsbehandling. I strategin beaktas dessutom utvecklandet och förmedlandet av användarorienterad läkemedelsinformation både till läkemedelsanvändare och den yrkesutbildade social- och hälsovårdspersonalen.  Den yrkesutbildade social- och hälsovårdspersonalens kompetens inom läkemedelsbehandling är också en förutsättning för en säker läkemedelsbehandling. Strategin innehåller åtgärder som det nationella läkemedelsinformationsnätverket kommer att genomföra under åren 2021–2026.

Med läkemedelsinformation avses forskningsbaserad information om läkemedelspreparat och -behandlingar samt läkemedelsrådgivning som stöder en rationell användning av dem. Läkemedelsinformation produceras för konsumenter och yrkesutbildad hälso- och sjukvårdspersonal som en del av läkemedelsindustrins, myndigheternas och patientorganisationernas kärnverksamheter. Aktuell information om läkemedelsanvändarens läkemedel finns både i den läkemedelsförteckning som läkemedelsanvändaren upprätthåller och i patientdatasystemen för den yrkesutbildade social- och hälsovårdspersonalen. Läkemedelsinformation förmedlas i den ömsesidiga dialogen såväl bland den yrkesutbildade social- och hälsovårdspersonalen som mellan läkemedelsanvändarna och den yrkesutbildade social- och hälsovårdspersonalen, men även skriftligen och via elektroniska tjänster.

SV Lääkeinformaation kehittäminen ja Lääkeinformaatioverkoston materiaalit (Lisätietoa)

Ytterligare information ges av

Päivi Kiviranta, utvecklingsspecialist, tfn 029 522 3522 

Jasmin Paulamäki, forskare, p. 029 522 3604 

E-postadresserna har formen [email protected]