Lääkeinformaation kehittäminen

Lääkeinformaation kehittäminen

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea kokoaa, tuottaa, arvioi ja välittää tutkimukseen perustuvaa riippumatonta lääketietoa väestölle, sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille sekä julkisen päätöksenteon tarpeisiin. Fimea myös vastaa kansallisen lääkeinformaatiotoiminnan pitkäjänteisestä suunnittelusta ja koordinoinnista.

Tämän toiminnan pohjana on Fimean yhteistyössä sidosryhmien kanssa laatima ”Lääkkeen käyttäjä lääkeinformaation keskiöön – Kansallinen lääkeinformaatiostrategia 2021–2026”. Strategia on jatkoa Suomen ensimmäiselle lääkeinformaatiostrategialle, mikä julkaistiin vuonna 2012.

Lääkeinformaatiostrategiassa nostetaan esille lääkkeen käyttäjän ajantasaisen lääkitystiedon merkitys ja hänen osallisuutensa varmistaminen järkevän lääkehoidon toteutumisessa. Lisäksi strategiassa huomioidaan sekä lääkkeen käyttäjille että sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöille suunnatun käyttäjälähtöisen lääkeinformaation kehittäminen ja välittäminen.  Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden lääkehoidon osaaminen on myös edellytys turvallisen lääkehoidon toteutumiselle. Strategiaan on kirjattu toimenpiteitä, joita Kansallinen Lääkeinformaatioverkosto toteuttaa vuosina 2021‒2026.

Lääkeinformaatiolla tarkoitetaan tutkittua tietoa lääkevalmisteista ja -hoidoista sekä niiden järkevää käyttöä tukevaa lääkeneuvontaa. Lääkeinformaatiota tuotetaan kuluttajille ja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöille osana lääketeollisuuden, viranomaisten ja potilasjärjestöjen ydintoimintoja. Ajantasainen tieto lääkkeen käyttäjän käyttämistä lääkkeistä on sekä lääkkeen käyttäjän lääkityslistalla ylläpitämää että sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilön potilastietojärjestelmään kirjaamaa. Lääkeinformaatio välittyy vuorovaikutteisessa keskustelussa sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden että lääkkeen käyttäjän ja ammattihenkilöiden välillä, mutta myös kirjallisesti tai sähköisten palvelujen kautta.

Lääkeinformaation kehittäminen ja Lääkeinformaatioverkoston materiaalit (Lisätietoa)

Lisätietoja

Päivi Kiviranta, kehittämisasiantuntija, p. 029 522 3522 

Jasmin Paulamäki, tutkija, p. 029 522 3604 

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa [email protected]