Laatupolitiikka

Laatupolitiikka

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea valvoo lääkkeitä, lääkinnällisiä laitteita, veri- ja kudostuotteita, biopankkeja sekä kehittää lääkealaa. Viraston tehtäväkokonaisuuksiin kuuluvat lääkealan lupa- ja valvontatehtävät, tutkimus- ja kehittämistehtävät sekä lääketiedon tuottaminen ja välittäminen lääkehuollon ja lääkehoitojen vaikuttavuuden parantamiseksi. Fimea toimii voimassa olevan lainsäädännön ja viranomaismääräyksien mukaisesti ja osallistuu sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla toimintaansa liittyvän strategian luomiseen ja säädösten valmisteluun. 

Fimean tehtävien tavoitteena on parantaa lääkehuollon ja lääkehoidon turvallisuutta, tarkoituksenmukaisuutta ja taloudellisuutta sekä saada lääkkeisiin liittyvää osaamista osaksi sosiaali- ja terveydenhuoltoa. Fimean toiminta mahdollistaa vaikuttavan, turvallisen ja oikea-aikaisen lääkinnällisen diagnostiikan ja hoidon, joka parantaa toimintakykyä ja edesauttaa toipumista työkykyä heikentävistä sairauksista. Fimean tehtävistä ja toiminnasta säädetään Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksesta annetussa laissa (593/2009) ja asetuksessa (616/2009) sekä useissa sektorikohtaisissa laeissa.

Osana eurooppalaista lääkevalvonnan viranomaisverkostoa Fimea täyttää Euroopan unionin asettamat vaatimukset lääkevalvonnalle ja noudattaa toimintaa koskevia kansainvälisiä suosituksia ja ohjeita sekä hyvää hallintomenettelyä. Tavoitteena on ammatillisesti korkeatasoinen valvonta ja tutkimustoiminta, jonka laadun ja tulokset Euroopan unioni ja muut ulkomaiset lääkevalvontaviranomaiset tunnustavat. 

Fimean voimassa oleva organisaatiorakenne sekä tehtävien ja ratkaisuvallan jakautuminen organisaatiossa määritellään Fimean ylijohtajan vahvistamassa työjärjestyksessä. Keskuksen organisaatio on järjestettävä siten, että lupamenettely, ohjaus ja valvonta ovat toiminnallisesti erillään tutkimustehtävistä.

Toimintajärjestelmä ja sen kehittäminen nojaa ISO 9001 -laatustandardiin, ja siinä kuvataan ne toiminnan elementit, joilla pyritään tasalaatuisiin, virheettömiin ja asiakkaiden vaatimusten mukaisiin prosesseihin, hallintopalveluihin ja lopputuloksiin. 

Fimean henkilökunta on ammattitaitoista ja toimii toimintajärjestelmän mukaisesti. Jokainen on tietoinen vastuustaan ja toimintansa tavoitteista sekä vastaa oman työnsä laadusta ja ammattitaitonsa kehittämisestä. 

Fimean johtoryhmä on sitoutunut toiminnan vaikuttavuuden parantamiseen ja kannustaa henkilöstöä sekä osaamisen että toiminnan laadun jatkuvaan kehittämiseen. Se luo edellytykset toimintatavoitteiden toteutumisen seurannalle ja saavuttamiselle.