Sairaala-apteekit ja lääkekeskukset

Sairaala-apteekit ja lääkekeskukset

Sairaaloiden ja terveyskeskusten lääkehuolto

Suomessa on 25 sairaala-apteekkia. Ne toimivat sairaanhoitopiireissä, yliopistollisissa sairaaloissa ja keskussairaaloissa. Lääkekeskukset toimivat pienemmissä sairaaloissa, terveyskeskuksissa sekä yksityisissä sairaaloissa.

Lääkkeet sairaalaan ja terveyskeskukseen voidaan hankkia myös apteekista.

Lääkehuollosta sairaaloissa, terveyskeskuksissa ja muissa terveydenhuollon toimintayksiköissä sekä sosiaalihuollon laitoksissa on säädetty lääkelain 2, 7, 13–15a, 16–17, 31, 34, 35, 61–66 a, 77–79 §:ssä.

Tehtävät

Sairaala-apteekit ja lääkekeskukset huolehtivat sairaaloiden ja terveyskeskusten lääkehuollosta. Niiden tehtäviä ovat mm.

 • lääkkeiden tilaus ja hankinta tukkukaupoista
 • lääkkeiden maahantuonti (vain sairaala-apteekit)
 • lääkkeiden varastointi ja varastonvalvonta
 • lääkkeiden toimittaminen osastoille ja muihin toiminta- ja työyksiköihin
 • velvoitevarastointi ja peruslääkevalikoima
 • erityisvarastointia tai kirjanpitoa vaativien lääkkeiden säilytys ja kulutuksen seuranta
 • lääkeinformaatio
 • kliinisten lääketutkimusten lääkkeet
 • lääkkeiden erityislupien hakeminen
 • lääkkeiden valmistus ja käyttökuntoon saattaminen (esim. solunsalpaajat ja mikrobilääkkeet)
 • osastojen lääkkeiden säilytyksen ja käsittelyn ohjeistus, valvonta ja tarkastaminen
 • lääkkeiden jako potilaille (annosjakelu)
 • osastofarmasia

Toimiluvat

Sairaala-apteekki ja lääkekeskus voidaan perustaa Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen luvalla. Sairaanhoitopiirissä voi sen toimintaa varten olla sairaala-apteekki. Kunnan, kuntayhtymän tai valtion ylläpitämä sairaala tai terveyskeskus voi perustaa sairaala-apteekin tai lääkekeskuksen. Lääkekeskus voidaan perustaa myös yksityiseen sairaalaan tai kehitysvammaisten keskuslaitokseen.

Lupaa haetaan Fimeaan osoitetulla vapaamuotoisella hakemuksella, jossa on esitetty lääkeasetuksen 22 §:ssä mainitut selvitykset. Päätös on maksullinen.

Lisätietoa:
Ahlholm Eija, yliproviisori, puh. 029 522 3240
Haataja Hanna, yliproviisori, puh. 029 522 3226
Sähköpostiosoitteet muotoa [email protected]
[email protected]

Lääkevalmistus

Lääkevalmistus ja maahantuonti

Kaikkia sairaalan tai terveyskeskuksen tarvitsemia lääkkeitä ei ole kaupallisesti Suomessa saatavana. Tällöin lääke on joko valmistettava tai tuotava ulkomailta. Lääkkeiden maahantuontia voivat tehdä sairaala-apteekit. Lääkekeskuksilla ei ole oikeutta tuoda lääkkeitä maahan.

Sekä sairaala-apteekit että lääkekeskukset saavat lääkelain mukaan valmistaa lääkkeitä. Suurimmissa sairaala-apteekeissa oma lääkevalmistus on laajamittaista ja vaativaa. Lääkevalmistuksessa on noudatettava lääkkeiden hyvien tuotantotapojen (GMP) periaatteita, sekä Fimean määräyksiä 6/2011 (Apteekkien lääkevalmistus), 5/2012 (Lääkkeiden hyvät tuotantotavat) ja 6/2012 (Sairaala-apteekin ja lääkekeskuksen toiminta).

Lääkkeiden toimittaminen toiseen sosiaali- tai terveydenhuollon toimintayksikköön (Lääkelaki 62 §)

Kunnan tai kuntayhtymän ylläpitämästä sairaala-apteekista tai lääkekeskuksesta voidaan toimittaa lääkkeitä oman sairaalan tai terveyskeskuksen lisäksi myös saman kunnan tai kuntayhtymän alueella olevaan julkiseen sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksikköön, kuten toiseen sairaalaan tai vanhainkotiin. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen luvalla voidaan lääkkeitä toimittaa myös tietyin edellytyksin yksityisille terveydenhuollon toimijoille, kunnan tai kuntayhtymän alueen ulkopuolella olevalle sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksikölle sekä apteekkiin. Sairaala-apteekin tai lääkekeskuksen valmistamia lääkkeitä tai sairaala-apteekin maahantuomia lääkkeitä saa toimittaa muualle kuin omaan sairaalaan tai terveyskeskukseen vain Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen luvalla.

Lupaa haetaan Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskukselta vapaamuotoisella allekirjoitetulla hakemuksella.

Lääkkeiden luovuttaminen avohoitoon

Sosiaali- ja terveysministeriö on määritellyt kriteerit avo- ja laitoshoidolle. Avohoidon lääkkeet toimitetaan asiakkaalle pääsääntöisesti avohuollon apteekista. Lääkelakiin on kirjattu ne erityistapaukset, jolloin lääkkeiden luovuttaminen on mahdollista suoraan avohoidon potilaalle esimerkiksi sairaalan tai terveyskeskuksen osastolta ja poliklinikalta sekä sairaala-apteekista tai lääkekeskuksesta. Lääkkeiden luovuttamisen on tapahduttava vastikkeetta eli lääkkeiden myyminen potilaille ei ole sallittua.

Sairaala-apteekista tai lääkekeskuksesta voidaan luovuttaa lääkkeitä sairaalan tai terveyskeskuksen sairaansijalta poistettavalle tai avohoitoon tilapäisesti siirretylle potilaalle hoidon keskeytymätöntä jatkamista varten. Myös sairaalan poliklinikalla tai terveyskeskuksen vastaanotolla käyneelle potilaalle voidaan luovuttaa hoidon aloittamiseksi tarvittavat lääkkeet, kunnes hänen voidaan paikalliset olosuhteet huomioon ottaen kohtuudella olettaa saavan ne apteekista (esimerkiksi yö- tai viikonlopun aikaan). Lisäksi sairaala-apteekista tai lääkekeskuksesta voidaan luovuttaa lääkkeitä kansanterveydelliseen valistus- ja ehkäisytoimintaan sekä yleisvaarallisen tartuntataudin (esim. tuberkuloosi) ja ilmoitettavan tartuntataudin (esim. HIV-infektio) hoitoon.