Sjukhusapotek och läkemedelscentraler

Sjukhusapotek och läkemedelscentraler

Läkemedelsförsörjningen vid sjukhus och hälsocentraler

Det finns 25 sjukhusapotek i Finland, vilka verkar i sjukvårdsdistrikten, universitetssjukhusen och centralsjukhusen. Läkemedelscentralerna finns på mindre sjukhus, hälsovårdscentraler och privata sjukhus.

Läkemedel till sjukhus och hälsovårdscentraler kan också skaffas från apoteken.

Bestämmelser om läkemedelsförsörjning på sjukhus, hälsovårdscentraler och andra verksamhets­enheter inom hälso- och sjukvården samt på socialvårdsinrättningar finns i 2, 7, 13–15 a, 16–17, 31, 34, 35, 61–66 a § i läkemedelslagen.

Uppgifter

Sjukhusapoteken och läkemedelscentralerna sköter läkemedelsförsörjningen vid sjukhus och hälsovårdscentraler. De har bland annat i uppgift att sköta

 • beställning och anskaffning av läkemedel från partiaffärer
 • import av läkemedel (endast sjukhusapotek)
 • lagring av läkemedel och lagerövervakning
 • expediering av läkemedel till avdelningar och andra verksamhets- och arbetsenheter
 • obligatorisk lagring och urval av basläkemedel
 • förvaring och uppföljning av förbrukning av läkemedel som kräver särskild lagring eller bokföring
 • läkemedelsinformation
 • läkemedel för kliniska läkemedelsprövningar
 • ansökan om specialtillstånd för läkemedel (endast sjukhusapotek)
 • tillverkning och iordningställande av läkemedel (t.ex. cytostatika och antimikrobiella läkemedel)
 • anvisningar, övervakning och kontroll av förvaring och hantering av läkemedel på avdelningarna
 • distribution av läkemedel till patienter (dosdispensering)
 • avdelningsfarmaci

Koncessioner

Sjukhusapotek och läkemedelscentraler kan inrättas med tillstånd av Säkerhets- och utvecklings­centret för läkemedelsområdet. Ett sjukvårdsdistrikt kan ha ett sjukhusapotek för dess verksamhet. Ett sjukhus eller en hälsovårdscentral som drivs av en kommun, en samkommun eller staten kan inrätta ett sjukhusapotek eller en läkemedelscentral. En läkemedelscentral kan också inrättas på ett privat sjukhus eller en centralinstitution för utvecklingsstörda.

Tillstånd söks med en fritt formulerad ansökan som riktas till Fimea och som innehåller de utredningar som nämns i 22 § i läkemedelsförordningen. Beslutet är avgiftsbelagt.

Ytterligare information

Läkemedelslagen (www.finlex.fi)

Läkemedelsförordning (www.finlex.fi)

Avgifter

Läkemedelstillverkning och import

Alla läkemedel som sjukhuset eller hälsovårdscentralen behöver finns inte kommersiellt tillgängliga i Finland. Då behöver läkemedlet antingen tillverkas eller importeras. Sjukhusapoteken kan importera läkemedel. Läkemedelscentralerna har inte rätt att föra in läkemedel i landet.

Både sjukhusapoteken och läkemedelscentralerna får enligt läkemedelslagen tillverka läkemedel. Vid de största sjukhusapoteken är den egna läkemedelstillverkningen omfattande och krävande. Vid läkemedelstillverkning ska principerna för god tillverkningssed för läkemedel (GMP) iakttas samt Fimeas föreskrifter 6/2011 (Apotekens läkemedelstillverkning), 5/2012 (God tillverkningssed för läkemedel) och 6/2012 (Sjukhusapotekets och läkemedelscentralens verksamhet).

Expediering av läkemedel till en annan verksamhetsenhet inom social- eller hälsovården (läkemedelslagen 62 §)

Från ett sjukhusapotek eller en läkemedelscentral som upprätthålls av en kommun eller sam­kommun kan läkemedel expedieras förutom till det egna sjukhuset eller den egna hälsovårds­centralen även till en offentlig verksamhetsenhet inom social- och hälsovården inom samma kommun eller samkommun, såsom till ett annat sjukhus eller ett ålderdomshem. Med tillstånd av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet kan läkemedel under vissa förutsättningar också expedieras till privata aktörer inom hälso- och sjukvården, till en verksamhetsenhet inom social- och hälsovården utanför kommunens eller samkommunens område samt till ett apotek. Läkemedel som ett sjukhusapotek eller en läkemedelscentral tillverkar eller läkemedel som ett sjukhusapotek importerar får endast med tillstånd av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet expedieras någon annanstans än till det egna sjukhuset eller hälsovårds­centralen.

Tillstånd ska sökas hos Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet med en fritt formulerad, undertecknad ansökan.

Utlämnande av läkemedel till öppenvården

Social- och hälsovårdsministeriet har fastställt kriterier för öppenvård och institutionsvård. Läkemedel inom öppenvården expidieras i regel till kunden från öppenvårdens apotek. Läkemedels­lagen innehåller de specialfall då det är möjligt att överlåta läkemedel direkt till en patient inom öppenvården till exempel på en avdelning på ett sjukhus eller en hälsovårdscentral och på en poliklinik samt på ett sjukhusapotek eller en läkemedelscentral. Överlåtelse av läkemedel ska ske utan vederlag, dvs. det är inte tillåtet att sälja läkemedel till patienter.

Läkemedel kan överlåtas från ett sjukhusapotek eller en läkemedelscentral till en patient som skrivs ut från sjukhusets eller hälsocentralens vårdplats eller som tillfälligt överflyttas till öppenvården för att fortsätta vården utan avbrott. Även patienter som besökt sjukhusets poliklinik eller hälsocentra­lens mottagning kan få de läkemedel som behövs för att inleda vården tills de med beaktande av de lokala förhållandena skäligen kan antas få läkemedlen på apoteket (till exempel nattetid eller under ett veckoslut). Dessutom kan läkemedel överlåtas från ett sjukhusapotek eller en läkemedelscentral för folkhälsomässig upplysnings- och preventionsverksamhet samt för behandling av en allmänfarlig smittsam sjukdom (t.ex. tuberkulos) och en smittsam sjukdom som ska anmälas (t.ex. HIV-infektion).