Fil till databaser

Fimea gör upp en förteckning över utbytbara läkemedel på läkemedelsnivån. De läkemedel som har samma substitutionsgrupp är utbytbara.

Fimea tar inte ställning till utbytbarheten av förpackningsstorlekarna för läkemedlen med samma substitutionsgrupp. Förpackningarna som har försäljningstillstånd men inget VNR-nummer finns inte i filen. Härigenom finns det inte nödvändigtvis en motsvarighet för alla förpackningar, t.ex. om endast det ena läkemedlet av de två utbytbara läkemedlen finns för försäljning.

I databasen är substitutionsgruppen i textformat. Sex (6) tecken har reserverats för fältets längd, men koderna som för tillfället används har fyra (4) tecken.

Utbytbara läkemedlen har numrerats löpande. Vid granskningen av förteckningen har en del av läkemedlen avlägsnats från den på grund av att försäljningstillståndet har återkallats eller preparatet har avlägsnats från förteckningen. Numreringen kan alltså ha luckor. Ett substitutionsgruppnummer som redan en gång har använts men sedan avlägsnats tas inte mera tillbaka i bruk.

Filens format

Filen är en sekventiell textfil där semikolon har använts som frånskiljare mellan textfälten och den första raden är en rad av rubrik. Filen är textfilen lagrats i ISO 8859-1-format.

Datainnehållet med fältlängder av texfil till databaser är följande:

Kolumn Typ och maximal längd i källsystemet Obligatorisk Beskrivning av fältet
SUBSTITUUTIORYHMA VARCHAR2(6) NULL Numret på substitutionsgruppen
VNRNRO VARCHAR2(6) NULL Nordiskt varunummer. Numret som specificerar förpackningen.
PAKKAUSKOKO VARCHAR2(20) NOT NULL Förepackningens storlek, t.ex. 30. Beskrivning av förpackningen i textformat.
RESEPTISTATUS VARCHAR2(2) NOT NULL Förepackningens receptstatus R= receptbelagd förpackning K= egenvårdsförpackning Receptbelagd förpackning förutsätter läkemedelsförskriving. Egenvårdsförpackning förutsätter inte läkemedelsförskrivningar.
LAAKENIMI VARCHAR2(64) NOT NULL Läkemedlets handelsnamn
VAHVUUS VARCHAR2(40) NOT NULL Med läkemedlets styrka avses mängden eller koncentrationen av det verksamma ämnet i preparatet. Styrkan anges i textformat (mängd och enhet i samma fält).
LAAKEMUOTONIMI VARCHAR2(75) NOT NULL Läkemedelsformens finska namn. Av läkemedelsformerna används de långa namnena som anges i Standard Terms -förteckningen som har godkänts av Europarådets farmakopékommission.
HALTIJA VARCHAR2(61) NOT NULL Namnet på innehavaren av försäljningstillståndet
ATCKOODI VARCHAR2(8) NOT NULL Den anatomisk-terapeutisk-kemiska koden
SELITES VARCHAR2(100) NOT NULL Den finska beskrivningen av ATC-koden, anger namnet på det verksamma ämnet eller ämnesgruppen
KAUPAN VARCHAR2(1) NULL Preparatet är till salu

1 = ja

0 = nej
DOKUMENTAATIO VARCHAR2(1) NULL Dokumentation i en ansökan av försäljningstillståndet har varit

A= original

G= generisk

Denna information finns inte för ett parallelimporterat eller paralleldistributerat preparat.
RINNAKKAISTUONTI VARCHAR2(1) NOT NULL Om preparatet är parallelimporterat eller paralleldistributet

1 = ja

0 = nej
MYYNTILUPANRO NUMBER(6) NOT NULL Försäljningsnumret som Fimea har gett.
EUMYYNTILUPANRO VARCHAR2(19) NULL Försäljningsnumret som EMA har gett till centraliserade försäljningstillståndet