Biologiska läkemedel

Biologiska läkemedel

Ett biologiskt läkemedel är ett preparat, vars aktiva substans är en biologisk substans (biomolekyl). Enligt läkemedelsdirektivet 2001/83/EC är en biologisk substans en substans som framställs eller extraheras från en biologisk källa, och för vilken en kombination av fysikalisk-kemisk-biologisk testning och produktionsprocessen och kontrollen av denna krävs för dess karakteristik och kvalitetsbestämning. Däremot är alla aktiva substanser som framställs från en biologisk källa inte biologiska läkemedel, bl.a. antibiotika som framställs i jäst/mögel eller polysackarider, som kan analyseras noggrant och som inte är förenade med en virusrisk klassificeras som kemiska läkemedel. Du kan hitta den aktuella statusen för biologiska produkter som är licensierade för försäljning med hjälp av Fimeas läkemedelssökning (välj klassificering: Biologiska läkemedel): Läkemedelssökning

Till biologiska läkemedel räknas bland annat vacciner, blodpreparat (t.ex. koagulationsfaktorer), allergener och preparat som framställts genom kombinations-DNA-teknik (proteiner, t.ex. insuliner, antikroppar). Nykomlingarna i gruppen är läkemedel som används i så kallade avancerade terapier: gen- och cellterapiprodukter och vävnadstekniska produkter. Biologiska läkemedel utvecklades tidigare i första hand för sällsynta sjukdomar, men idag finns det en växande mängd av dem även för behandling av allmänna sjukdomar, t.ex. diabetes, reumasjukdomar, inflammatoriska tarmsjukdomar, astma och cancer. Biologiska läkemedel uppskattas ha en mycket viktig ställning inom läkemedelsbehandlingen i framtiden eftersom redan hälften av alla läkemedel som är under utveckling är biologiska preparat.

Övervakningen av biologiska läkemedel

Övervakningen av biologiska läkemedel har alltid haft en särskild ställning inom EU:s lagstiftning eftersom preparaten avviker både till sin sammansättning och till sina framställningsprocesser från traditionella kemiska läkemedel. Hos biologiska läkemedel är den aktiva substansen ofta en heterogen blandning vilket beror bl.a. på utgångsmaterialen (levande celler) och komplexa produktions- och reningsprocesser. Ansökningarna om försäljningstillstånd för biologiska läkemedel behandlas endast i det centraliserade tillståndsförfarandet som koordineras av Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) i Amsterdam. Övervakningen av biologiska läkemedel baserar sig utöver farmaci och farmakologi även på många andra vetenskapsområden, till exempel biokemi, cell- och molekylbiologi, mikrobiologi, virologi samt immunologi. I övervakningen tillämpas i respektive fall den nyaste vetenskapliga informationen eftersom anvisningarna för området inte är särskilt detaljerade.

Utvärderingen av kvaliteten på ansökningar om försäljningstillstånd för biologiska läkemedel har koncentrerats till arbetsgruppen för biologiska läkemedel (Biologics Working Party, BWP), för helhetsutvärderingen svarar EMA:s kommitté för humanläkemedel CHMP. Fimea utvecklar fortgående sin kompetens inom övervakningen av biologiska läkemedel och eftersträvar att nätverka effektivt med utomstående experter. Fimeas experter har deltagit i klassificeringen av många bio(tekno)logiska läkemedel, vetenskaplig rådgivning, utvärdering av ansökningar om försäljningstillstånd i rapporterings- och referenslanduppdrag och i förlikningsförfaranden. De undersökningar och den information som krävs för en ansökan om försäljningstillstånd beskrivs i läkemedelsdirektivet 2001/83/EC även om särskilda krav har fastställts för bestämda preparat beroende på utgångsmaterialen. För preparat som innehåller bl.a. blod och övriga humanvävnader har EU kraven godkänts år 2003 och 2004. Fimeas experter har ofta innehaft en central roll i beredningen av EU:s anvisningar för biologiska och bioteknologiska produkter. Anvisningarna finns på EMA:s webbplats.

Biosimilarer

Biologiska läkemedel och speciellt bioteknologiskt framställda läkemedel är mycket dyra jämfört med vanliga läkemedel. I EU:s läkemedelslagstiftning lades till ett omnämnande av s.k. biosimilarer år 2003 genom vilket man eftersträvar att dämpa de kostnadstryck som biologiska läkemedel orsakar. Försäljningstillstånd för biosimilarpreparat stödjer sig på dokumentationen för ett sådant biologiskt originalpreparat vars data- och patentskydd har gått ut. Biosimilarpreparaten skiljer sig dock från vanliga generiska preparat såtillvida att deras försäljningstillstånd förutsätter mer omfattande utredningar än enbart kvalitets- och bioekvivalensundersökningar. Detta beror på den ovan beskrivna heterogeniteten hos biologiska läkemedel vars analysering och kontroll kräver ett stort antal analytiska metoder. EMA:s biosimilararbetsgrupp, vars medlemmar består även av sakkunniga från Fimea, svarar för instruktionerna beträffande dessa produkter.

Avancerade terapiprodukter

Avancerade terapiprodukter

Läkemedel som används för avancerade terapier omfattar genterapi- och cellterapiprodukter samt vävnadstekniska produkter, vars utgångsmaterial är gener och deras bärare (virus, plasmider) samt livskraftiga celler och vävnader. Föreskriften om dessa s.k. ATMP-produkter (Advanced Therapy Medicinal Product) (1394/2007/EC ) trädde i kraft inom EU år 2009 och genom den blev det obligatoriskt med ett centraliserat försäljningstillstånd för de aktuella produkterna. ATMP-preparat kan även innehålla medicintekniska produkter (t.ex. stödkonstruktioner, matrixar) varvid de betraktas som kombinationspreparat.

För utvärderingen av försäljningstillstånd för avancerade terapiprodukter vid EMA svarar CAT-kommittén (Committee for Advanced Therapies) tillsammans med kommittén för humanläkemedel. Föreskriften ledde till att definitionerna av ATMP-produkter bearbetades och direktivet 2001/83/EC reviderades beträffande de tekniska kraven för de aktuella produkterna (genomfördes med direktivet 2009/120/EC). Utöver utvärdering av ansökningar om försäljningstillstånd ger CAT-kommittén rekommendationer om klassificeringen av ATMP-preparat och utvärderar ansökningar om certifiering som hänför sig till kvaliteten på ATMP-preparat och non-kliniska prövningar. Anvisningar om klassificeringar och certifiering finns på CAT-kommitténs webbplats, likaså de månatliga kommittémötenas föredragningslistor och protokoll.

Sammandrag över samtliga CAT:s klassificeringsrekommendationer har publicerats.

ATMP-produkter som framställs med ett s.k. nationellt framställningstillstånd har lämnats utanför föreskriften 1394/2007 (s.k. hospital exemption, artikel 28). Framställningen regleras av artikel 15c i läkemedelslagen och den förutsätter tillstånd av Fimea. Mer information om nationellt framställningstillstånd finns på  Fimeas övervakningssidor.