Biverkningar

Biverkningar

Alla läkemedel kan förorsaka biverkningar. Med biverkningar avses skadliga och andra än avsedda verkningar av läkemedel.

Biverkningar kan exempelvis visa sig i form av olika symtom i magtarmkanalen, hudreaktioner, huvudvärk eller trötthet. Biverkningarna av läkemedel är i regel lindriga och uppkommer ofta i början av läkemedelsbehandlingen. Ibland måste man dock upphöra med läkemedelsbehandlingen på grund av biverkningarna, eller byta till en annan behandling. Det är också bra att känna till vilka biverkningar man kan få av det egna läkemedlet och om de i regel försvinner när man fortsätter behandlingen och vilka biverkningar som kräver att man direkt kontaktar läkare. Denna information står på bipacksedeln.

Hur vanligt det är med biverkningar beskrivs exempelvis i bipacksedeln ofta med termerna ”mycket vanliga”, ”vanliga”, ”relativt sällsynta” och ”sällsynta”. En biverkning som är klassificerad som mycket vanlig förekommer hos över en av tio personer som använder läkemedlet. En vanlig biverkning förekommer hos 10–100 personer av tusen användare, en relativt sällsynt biverkning hos 1–10 personer av tusen användare och en sällsynt biverkning hos 0,1–1 personer av tusen användare.

Information om det egna läkemedlens biverkningar får du läkaren eller apoteket. Eventuella biverkningar av läkemedelspreparatet beskrivs också i bipacksedeln.

Myndigheter och läkemedelsföretag runt om i världen samlar in information om läkemedelsbiverkningar. På detta sätt ökar informationen om ett läkemedels säkerhet gradvis. Myndigheterna är särskilt intresserade av biverkningar av nya läkemedel, allvarliga biverkningar och nya, tidigare okända biverkningar.

Läs mer om biverkningar:

Vad är ett läkemedel? -informationshäfte, under punkten Läkemedlens biverkningar (pdf, Julkari)