Genteknik register

Genteknik register

Genteknikregistret förs av Fimea. Registret innehåller anmälningar och ansökningar om användning av genteknik samt tillhörande myndighetsbeslut och andra handlingar.

Bestämmelser om förandet av genteknikregistret samt om dess innehåll och offentlighet finns i gentekniklagen (377/1995). Registret är avsett för myndighetsbruk och för att övervaka användningen av genetiskt modifierade organismer. Gentekniknämnden beslutar om utlämnande av uppgifterna i registret.

Dataskyddsbeskrivning: Genteknikregistret (pdf, på finska)