Fimeas tjänster för allmänheten

Fimeas tjänster för allmänheten

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea är ett ämbetsverk som lyder under social- och hälsovårdsministeriet och som har i uppgift att övervaka och utveckla läkemedelsområdet i Finland.

Fimea övervakar att de läkemedel som säljs och används i Finland uppfyller kraven som ställs på läkemedlens effekt, säkerhet och kvalitet. Fimea övervakar också medicintekniska produkter, blod- och vävnadspreparat samt biobanker. Fimea utgör en del av det europeiska myndighetsnätverket för läkemedelstillsyn.

I frågor som gäller din egen läkemedelsbehandling, kontakta din behandlande läkare eller vårdenhet. Du kan också be om råd på apoteket. Fimea kan inte ta ställning till frågor om läkemedelsbehandlingar av en enskild patient.

På den här sidan beskrivs de tjänster som Fimea erbjuder allmänheten. Fimea samarbetar också med patientorganisationerna.

Vilka tjänster erbjuder Fimea allmänheten?

Fimea tillhandahåller tillförlitlig och opartisk information om läkemedel. Webbplatsen Läkemedelsinformation för allmänheten innehåller information som riktar sig till allmänheten om rätt användning av läkemedel, läkemedlens säkerhet och läkemedelsförfalskningar, t.ex.:

Söktjänst för läkemedel

Söktjänsten för läkemedel är en avgiftsfri söktjänst för sökning av uppgifter om läkemedelspreparat avsedda för både människor och djur. Söktjänsten för läkemedel omfattar läkemedelspreparat med försäljningstillstånd i Finland. I söktjänsten hittar du bland annat läkemedlets bipacksedel, som innehåller information för läkemedelsanvändaren om läkemedlet och dess korrekta användning, information om läkemedlets saluhållning samt om eventuella störningar i tillgången.

Biverkningsanmälan

Information om de biverkningar av läkemedel och vaccin som observerats i Finland samlas in i Fimeas biverkningsregister som en del av uppföljningen av läkemedelssäkerheten. Även läkemedelsanvändare kan anmäla misstankar om biverkningar till Fimea.

Övervakning av marknadsföring

Om Fimea upptäcker något att anmärka på i marknadsföringen av läkemedel, kan Fimea lägga fram ett initiativ. Receptbelagda läkemedel får exempelvis inte marknadsföras direkt till allmänheten och man får inte heller locka personer till att använda läkemedel i onödan.

  • Initiativ i anslutning till marknadsföring av läkemedel skickas till Fimeas registratorskontor ([email protected])

Övervakning av apotek

Fimea har i uppgift att övervaka apotekens verksamhet. Anmärkningar om apotekens verksamhet kan lämnas till Fimea. Alla anmärkningar behandlas och beaktas i planeringen av kontrollåtgärder. Detta förutsätter inte nödvändigtvis att Fimea kontaktar den person som gjort anmärkningen.

Observera följande när du gör en anmärkning om apotekets verksamhet:

  • Specificera det aktuella apoteket tillräckligt noggrant (t.ex. adress och ort).

  • Beskriv anmärkningens innehåll fritt och händelserna i anslutning till den.

  • Uppge om din anmärkning får visas för apotekaren på apoteket. Om du svarar ja, får det namn som eventuellt angetts i anslutning till anmärkningen visas för apotekaren. Obs! Även om du inte ger ditt tillstånd till att en anmärkning och/eller ett namn visas, kan dessa komma fram i samband med att ärendet behandlas. Dessutom kan apotekaren med stöd av lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) ha rätt att få ta del av anmärkningens innehåll (inkl. den klagandes identitet). Fimea avgör eventuella begäran om information med stöd av lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

  • Anmärkningarna ska skickas till Fimeas registratorskontor ([email protected] eller som skyddad e-post: secmail.fimea.fi, mottagare [email protected], om meddelandet innehåller sekretessbelagda eller annars känsliga uppgifter).

Läs mer om Fimeas tjänster för allmänheten:

Om Fimea

Läkemedelsinformationens tillförlitlighet (DARTS-checklista)

Anvisningar för trygg läkemedelsbehandling

Läkemedelssöktjänsten

Tillgången till läkemedel i Finland

Marknadsföring av läkemedel