Tillsyn av genteknik

Tillsyn av genteknik

Fimea övervakar innesluten användning av genetiskt modifierade organismer (mikrober, växter och djur) i laboratorier och växthus. Fimea övervakar också hälsoeffekterna vid avsiktlig utsättning i miljön av genetiskt modifierade organismer, antingen i samband med forsknings- och utvecklingsförsök eller som produkter. Fimea ger också utlåtanden om användningen av genteknik och upprätthåller ett genteknikregister.

Övervakningen av gentekniken främjar en säker användning av gentekniken samt skyddar människors och djurs hälsa och miljön.

Innesluten användning och avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer är tillståndspliktig verksamhet. Bestämmelser om tillståndsförfarandet finns i gentekniklagen (377/1995). Anmälningar och ansökningar som gäller innesluten användning och avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer behandlas av gentekniknämnden. Mer information om tillståndsförfarandet samt underlag för anmälningar och ansökningar finns på gentekniknämndens webbplats. Ändringar i användningen av genetiskt modifierade organismer (t.ex. verksamhetens art, lokaler, uppgifter om verksamhetsidkaren och de ansvariga personerna) samt avslutande av verksamheten ska anmälas till gentekniknämnden.

SV Yhteystiedot

Kontaktuppgifter

  • GMOvalvonta (a) fimea.fi
  • Maini Kukkonen, överinspektör, tfn 029 522 3222