Karenstider och MRL-värden

Karenstider och MRL-värden

I Finland får för produktionsdjur användas endast sådana läkemedelspreparat som innehåller läkemedelssubstanser som godkänts för användning för produktionsdjur (JSM förordning 17/14, pdf på webbsidan finlex.fi). Detta förutsätter en bedömning av läkemedelssubstansens och läkemedelsresternas säkerhet. Bedömningen utförs i två faser. De högsta tillåtna restmängderna av en läkemedelssubstans (maximum residue limit, MRL-värde) bedöms av Europeiska läkemedelsmyndighetens (EMA) kommitté för veterinärmedicinska läkemedel (CVMP). Karenstiden för ett läkemedelspreparat bedöms i samband med beviljandet av försäljningstillstånd.

Med ’produktionsdjur’ avses djur som hålls, föds upp, sköts, slaktas eller samlas i syfte att producera livsmedel.

Produktionsdjur är sålunda t.ex. nötdjur, svin, får, getter, fjäderfä samt hästar, odlade fiskar och bin som används för produktion av honung samt renar.

Förbjudna läkemedel

Användningen av vissa läkemedelssubstanser har begränsats inom Europeiska unionen och användningen av vissa läkemedel är helt förbjuden. En förteckning över de läkemedelssubstanser som är förbjudna inom EU ingår i statsrådets förordning 1054/2014 om förbud mot användningen av vissa läkemedelssubstanser för djur (pdf, inkl. revisioner).

Veterinär / Karenstider och MRL-värden (Mer information)

Mer information

  • Kivilahti-Mäntylä Katariina, veterinär, tel. 0295223354