Genomföra läkemedelsbehandling

Genomföra läkemedelsbehandling

15.11.2021

Vem får genomföra läkemedelsbehandlingen?

Inom social- och hälsovården genomförs läkemedelsbehandlingen i första hand av yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården som utbildats för läkemedelsbehandling. Arbetsgivaren ansvarar dock för att de arbetstagare som genomför läkemedelsbehandlingen har tillräcklig utbildning och kompetens i förhållande till den läkemedelsbehandling som genomförs vid enheten. Så arbetsgivaren fattar också beslut om vem som får genomföra läkemedelsbehandlingen och i vilken omfattning, samt hur kompetensen i läkemedelsbehandlingen säkerställs. Läkemedelsbehandling kan inte genomföras om personen inte har fått utbildning eller introduktion i den och kompetensen inte har säkerställts. Handboken Säker läkemedelsbehandling innehåller rekommendationer om genomförandet av läkemedelsbehandlingen enligt yrkesgrupp. Ibland kan man dock tvingas tillämpa rekommendationerna om det är motiverat med tanke på arbetsarrangemangen och produktionen av hälso- och sjukvårdstjänster.

Uppgifterna och ansvaret i anslutning till genomförandet av läkemedelsbehandlingen beskrivs i enhetens plan för läkemedelsbehandling.

Varför krävs utbildning i läkemedelsbehandling för att administrera färdigt doserade läkemedel?

Läkemedelsbehandling, inklusive administrering av läkemedel, är mer än bara att ge rätt läkemedel till rätt kund i rätt tid. Den arbetstagare som ger läkemedlen ska utöver det ovan nämnda försäkra sig om att till exempel administreringssättet och administreringsvägen är korrekta. Dessutom är det viktigt att känna till särdragen hos de läkemedel som ges, såsom om läkemedlet kan tuggas eller krossas. Det är också viktigt att den arbetstagare som genomför läkemedelsbehandlingen förstår till exempel effekterna av olika läkemedelssubstanser och kan bedöma läkemedlens effekt hos klienten. Med tanke på patient- och klientsäkerheten är det viktigt att den arbetstagare som genomför läkemedelsbehandlingen vid behov kan agera i eventuella komplikationssituationer, om läkemedlet orsakar klienten biverkningar eller andra reaktioner.

Kan närvårdare genomföra intravenös läkemedelsbehandling?

Närvårdaren får på basis av sin utbildning dela ut läkemedel i form av patientspecifika doser och administrera läkemedel (andra än läkemedel som i huvudsak påverkar det centrala nervsystemet och narkotiska läkemedel) i form av tabletter, kapslar, lösningar, ögon- och örondroppar, krämer, plåster och suppositorier utan särskilt tillstånd.

För att genomföra krävande läkemedelsbehandling (t.ex. att ge injektioner under huden (s.c.) och i muskeln (i.m.), i huvudsak läkemedelsbehandling som påverkar det centrala nervsystemet och narkotiska läkemedel, byte av fortgående infusion av baslösning som inte innehåller läkemedel) behöver närvårdaren ett skriftligt läkemedelstillstånd. Innan läkemedelstillstånd beviljas ska närvårdarens kompetens säkerställas och vid behov ordnas tilläggsutbildning.

Arbetsgivarens uppgift är att utreda den utbildning i läkemedelsbehandling som närvårdaren fått och utifrån denna bedöma till vilka delar närvårdaren kan delta i genomförandet i läkemedelsbehandlingen. En närvårdare som arbetar inom den prehospitala sjukvården kan också få tillstånd att påbörja intravenös vätskebehandling och att i nödsituationer ge intravenös läkemedelsbehandling.

Kan närvårdare ge narkotiska läkemedel?

Arbetsgivarens uppgift är att utreda den utbildning i läkemedelsbehandling som närvårdaren fått och utifrån denna bedöma till vilka delar närvårdaren kan delta i genomförandet i läkemedelsbehandlingen.  För att genomföra krävande läkemedelsbehandling (t.ex. att ge injektioner under huden (s.c.) och i muskeln (i.m.), i huvudsak läkemedelsbehandling som påverkar det centrala nervsystemet och narkotiska läkemedel, byte av fortgående infusion av baslösning som inte innehåller läkemedel) behöver närvårdaren ett skriftligt läkemedelstillstånd. Innan läkemedelstillstånd beviljas ska närvårdarens kompetens säkerställas och vid behov ordnas tilläggsutbildning.

Närvårdare kan administrera läkemedel som ges på naturlig väg dvs. tabletter, kapslar, lösningar, ögon- och örondroppar, salva, plåster och suppositorier. Närvårdare ger inte narkotiska läkemedel i injektionsform förutom i undantagssituationer, såsom vid terminalvård och nödsituationer inom prehospital sjukvård.

Hurdan läkemedelsbehandling får en socionom genomföra?

Socionomexamen (YH) innehåller inte nödvändigtvis studier i läkemedelsbehandling, och därför bedömer man alltid rättigheterna att utföra läkemedelsbehandling individuellt och fastställer dem i ett skriftligt läkemedelstillstånd. En socionom som har genomfört utbildning i läkemedelsbehandling (minst en omfattning som motsvarar närvårdarens kompetenskrav) och fått det skriftliga tillståndet kan till exempel dosera läkemedel i klient- och patientspecifika doser och administrera läkemedel på naturlig väg dvs. tabletter, kapslar, lösningar, ögon- och örondroppar, salva, plåster och suppositorier, när kompetensen har säkerställts. Socionomer behöver efter genomförd utbildning i läkemedelsbehandling och fastställd kompetens ett skriftligt tillstånd även för krävande läkemedelsbehandling (i huvudsak läkemedel som påverkar det centrala nervsystemet). Tillståndet beviljas av den läkare som ansvarar för läkemedelsbehandlingen på verksamhetsenheten eller den av honom eller henne förordnade läkaren.

En socionom vars examen inte har omfattat minst närvårdarens kompetenskrav på utbildning i läkemedelsbehandling kan efter att ha slutfört en utbildning i tillräcklig läkemedelsbehandling, efter att ha bekräftat kunnandet och fått ett skriftligt läkemedelstillstånd ge färdigt doserade läkemedel på en naturlig väg. Ett tillstånd för läkemedelsbehandling kan gälla en enskild klient/patient, ett enskilt läkemedel eller ett enskilt administreringssätt.

Genomförande av läkemedelsbehandling vid vikariat

Kan en fysioterapeut eller ergoterapeut fungera som vikarie för en närvårdare inom hemvården och genomföra läkemedelsbehandlingen?

Även andra personer än de som studerat närvårdaryrket kan arbeta som närvårdare. När en person anställs för uppgifter som hör till en yrkesutbildad person med skyddad yrkesbeteckning ansvarar arbetsgivaren för att den valda personen har förutsättningar att sköta de avsedda uppgifterna. Andra än personer som fått närvårdarutbildning kan dock inte använda benämningen närvårdare.

En fysioterapeut eller ergoterapeut kan arbeta som närvårdare och genomföra läkemedelsbehandling om arbetsgivaren har bedömt att personen har tillräcklig utbildning och kompetens för detta.  Utöver den utbildning de fått för sin examen behöver de fortbildning för att kunna genomföra läkemedelsbehandling. Arbetsgivaren fastställer hurdan läkemedelsbehandling en fysioterapeut eller ergoterapeut kan genomföra i egenskap av närvårdare efter att ha fått tilläggsutbildning, deras kompetens har säkerställts och de fått läkemedelstillstånd. Tillståndet för läkemedelsbehandling kan gälla en enskild klient/patient, ett enskilt läkemedel eller ett enskilt administreringssätt.

Kan en sjukskötar- eller närvårdarstuderande genomföra läkemedelsbehandlingen självständigt då studeranden tillfälligt arbetar som yrkesutbildad person inom social-/hälsovården?

När en sjukskötarstuderande utför uppgifter som tillfälligt legitimerad yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården ska studeranden arbeta under handledning och tillsyn av en legitimerad yrkesutbildad person (sjukskötare). Den handledare som skriftligen utsetts för den studerande ska arbeta inom samma enhet så att handledaren de facto kan styra och övervaka den studerandes verksamhet. Sjukskötarstuderanden kan vid tillfällig verksamhet i sjukskötaruppgifter utföra läkemedelsbehandling på det sätt som har fastställts i arbetsenhetens plan för läkemedelsbehandling efter att den studerande har fått introduktion i läkemedelsbehandling, kompetensen har säkerställts och ett skriftligt tillstånd har utfärdats. Arbetsgivaren ansvarar för att bedöma om den studerande har tillräckliga förutsättningar att sköta vikariatet.

I lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården har det inte förutsatts att en närvårdarstuderande ska utses en handledare, men en närvårdarstuderande ska ändå ha möjlighet att vid behov omedelbart få handledning av en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården för att kunna klara av sina arbetsuppgifter. Det är arbetsgivarens ansvar att bedöma om den studerande har tillräckliga förutsättningar för att sköta uppgiften på basis av studierna. Närvårdarstuderande som tillfälligt arbetar som närvårdare kan ge klienter/patienter färdigt doserade läkemedel som ges på naturlig väg efter att de har fått introduktion i läkemedelsbehandling och efter att de har fått ett skriftligt tillstånd för läkemedelsbehandling, om detta är ändamålsenligt med tanke på enhetens verksamhet.

Kan sjukskötarstuderande genomföra intravenös läkemedelsbehandling och vätskebehandling när de vikarierar för sjukskötare?

Arbetsgivaren fastställer den studerandes rättigheter för genomförandet av läkemedelsbehandlingen med beaktande av den studerandes färdigheter och hur krävande läkemedelsbehandlingen vid arbetsenheten är. Det rekommenderas dock att sjukskötarstuderande inte genomför intravenös läkemedels- och vätskebehandling helt självständigt ens när de vikarierar.

Läkemedelsbehandling som genomförs av andra än yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården

Kan ett vårdbiträde genomföra läkemedelsbehandling?

På social- och hälsovårdsenheter genomförs läkemedelsbehandlingen i första hand av yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården som har utbildning i läkemedelsbehandling på det sätt som har fastställts i enhetens plan för läkemedelsbehandling.

Ett vårdbiträde är inte en yrkesutbildad person inom social- och hälsovården och utgångspunkten ska vara att vårdbiträdena inte deltar i genomförandet av läkemedelsbehandlingen. Om arbetsgivaren ändå bedömer att det med tanke på enhetens verksamhet är nödvändigt att vårdbiträdena deltar i läkemedelsbehandlingen ska dessa utbildas i uppgifter inom läkemedelsbehandlingen, kompetensen ska säkerställas och vårdbiträdena ska ha ett skriftligt tillstånd för läkemedelsbehandling. Ett tillstånd för läkemedelsbehandling är klient- eller läkemedelsspecifikt. Ett vårdbiträde kan ge färdigt doserade läkemedel en naturlig väg, men inte läkemedel som i huvudsak påverkar det centrala nervsystemet eller narkotiska läkemedel. Ett vårdbiträde kan inte självständigt ansvara för klientens läkemedelsbehandling.

Kan en väktare genomföra läkemedelsbehandling i fängelset?

I fängelserna ger väktarna oftast fångarna läkemedel som färdigt är doserade i en dosett. Väktarna har inte rätt att få uppgifter om patientens hälsa eller medicinering om fången inte ger sitt samtycke. Det rekommenderas att Fängelsehälsovården ber fången om samtycke, eftersom den som administrerar läkemedlet i regel ska försäkra sig om att de läkemedel som ges är korrekta.

Om fången inte ger sitt samtycke ska fången ändå garanteras tillgång till läkemedel. Då ger väktaren läkemedlet, men läkemedelslistan har vänts så att väktaren inte ser vilka läkemedel som ges.

Vem kan genomföra opioidsubstitutionsbehandling i fängelset?

Inom hälso- och sjukvården för fångar ansvarar sjukskötaren i första hand för genomförandet av opioidsubstitutionsbehandlingen och i en optimal situation genomför väktarna inte substitutionsbehandling. Väktarna kan dock vid behov ge läkemedel för substitutionsbehandling till exempel under veckoslut när polikliniken inte är öppen. De ska då ha tillräcklig utbildning i läkemedelsbehandling och den tilläggsutbildning som arbetsgivaren erbjuder för att ge läkemedel för substitutionsbehandling. Det rekommenderas att administreringen av läkemedel för opioidsubstitutionsbehandling är koncentrerad till vissa väktare.

Iordningställande och administrering av vaccin

Vem kan iordningsställa vaccin?

Verksamheten bestämmer internt om hurdan yrkesutbildad person inom social- och hälsovården som kan iordningsställa läkemedel på hälsovårdsenheten. En person som iordningsställer vaccin behöver dock inte vara en person med behörighet att vaccinera.

Närmare upplysningar:

Fimeas föreskrift 6/2011:  Tillverkning av läkemedel på apotek

Fimeas föreskrift 6/2012:  Sjukhusapotekens och läkemedelscentralernas verksamhet

Vem får ge coronavirusvaccin?

Endast läkare eller tandläkare, sjukskötare, hälsovårdare eller barnmorskor som fått lämplig vaccinationsutbildning får injicera coronavirusvaccinet. Under ledning och övervakning av en läkare eller tandläkare, sjukskötare, hälsovårdare eller barnmorska kan personer som studerar till att bli en sådan legitimerad yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården som avses ovan, om studeranden uppfyller villkoren för att utföra uppgiften enligt förordningen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (564/1994) och har fått en lämplig vaccinationsutbildning. Vaccinationen förutsätter tillstånd av läkare.

Mer information om vaccinet mot coronaviruset: Vaccin mot coronaviruset