Importörer

Med importör avses en fysisk eller juridisk person som är etablerad i Europeiska unionen och som släpper ut en medicinteknisk produkt från tredje land på EU-marknaden. 

Nedan finns information om de skyldigheter som gäller importörer. Närmare beskrivning av importörernas skyldigheter finns i artikel 13 i MD-/IVD-förordningen.

Importörer