Bättre läkemedelsbehandling av barn

Bättre läkemedelsbehandling av barn

Barn och ungdomar hör till en åldersgrupp som läkemedelsindustrin inte har i tillräckligt grad tagit i beaktande vid utvecklingen av nya läkemedel.

Läkemedelsbehandlingen av barn är i stor utsträckning baserad på erfarenhet och uppgifter som har insamlats om vuxna utan att några särskilda prövningar utförts med barn. Dessutom används läkemedelsformer där man inte beaktat barnens behov.

Europeiska kommissionen utfärdade 2007 en förordning om läkemedel för pediatrisk användning. Den viktigaste principen i förordningen är att öka tillgången på undersökta läkemedel som lämpar sig för barn. Enligt förordningen ska alla nya läkemedel som introduceras på marknaden i Europa ha ett utvecklingsprogram för barnläkemedel förutom i fall där man kan påvisa goda grunder att låta bli. Det pediatriska utvecklingsprogrammet skall avtalas med Europeiska läkemedelsverket.

Syftet med förordningen om läkemedel för pediatrisk användning är att

  • främja utvecklingen av nya läkemedel och lämpliga (barnvänliga) läkemedelsformer för läkemedelsbehandling av barn
  • säkerställa att läkemedel som används för behandling av barn grundar sig på forskning av hög kvalitet och godkänns via regulatorisk tillståndsförfarande
  • samtidigt undvika onödiga eller överdrivna kliniska experiment på barn och att
  • öka och förbättra den tillgängliga informationen om hur läkemedel inverkar på barn.