Det nordiska samarbetet JNHB

Det nordiska samarbetet JNHB

Joint Nordic HTA-bodies (JNHB) är ett projekt som inletts av de nordiska myndigheterna som ansvarar för HTA-utvärderingar och vars mål är att öka och utveckla samarbetet inom HTA-utvärderingarna samt att snabbare göra nya läkemedel tillgängliga för patienterna. Från Finland deltar Fimea, från Sverige TLV (Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket), från Norge NOMA (Norwegian Medicines Products Agency), från Danmark DMC (Danish Medicines Council) och från Island Landspitali (The National University Hospital of Iceland). Samarbetsprojekten omfattar både gemensamma utvärderingar av relativ effektivitet och utvärderingar av ekonomiska effekter i tillämpliga delar. Samarbetet inleddes 2017 under namnet FINOSE på initiativ av Fimea, NOMA och TLV. Danmark och Island kom med åren 2023 och 2024.

Ur ett deltagande företags synvinkel innebär samarbetet att en utvärdering inleds samtidigt i alla nordiska länder. Samarbetet förutsätter att företaget ger samtycke till att konfidentiella uppgifter får delas mellan ämbetsverken. Beslut om användningen av ett läkemedel på basis av en samutvärdering fattas separat i varje land enligt nationella bestämmelser. 

Företag som är intresserade av nordisk samutvärdering ombeds ta kontakt antingen direkt med ämbetsverken som samarbetar eller via JNHB:s gemensamma e-postadress [email protected]. Mer information om JNHB-samarbetet samt bl.a. processbeskrivningen för samutvärdering finns på JNHB:s webbplats på adressen https://jnhtabodies.org/.

FINOSE sininen boksi

Ytterligare information ges av

[email protected]

Tuomas Oravilahti, läkemedelsekonom, tfn 0295223521

Vesa Kiviniemi, utvärderingschef, tfn 029 522 3516

E-post enligt principen [email protected]