Eläinlääkkeet uusi intro

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (Fimea) beviljar försäljningstillstånd för veterinärmedicinska läkemedel och främjar djurens och befolkningens hälsa och miljöhänsyn genom att övervaka effekten, säkerheten och kvaliteten hos veterinärmedicinska läkemedel och.

Fimea följer upp biverkningar hos veterinärmedicinska läkemedel, övervakar verksamheten för läkemedelssäkerhet hos innehavare av försäljningstillstånd genom inspektioner, övervakar kliniska prövningar av veterinärmedicinska läkemedel och sörjer för statistikföring förbrukningen av mikrobläkemedel för djur och beviljar specialtillstånd för medicinering av djur.