Den gemensamma europeiska logotypen för webbtjänster

Den gemensamma europeiska logotypen för webbtjänster

Legitima webbtjänster som erbjuder distansförsäljning av läkemedel för människor och djur inom Europeiska unionen kan kännas igen på en gemensam logotyp.

Från och med den 1 juli 2015 har en gemensam logotyp för att identifiera apotekens legitima webbtjänster som berättigar till försäljning av humanläkemedel använts inom Europeiska unionen.

Dessutom införs i Europa från och med den 28 januari 2022 en gemensam logotyp som används för att identifiera webbtjänster med rätt till distansförsäljning av veterinärmedicinska läkemedel.

Gemensam logotyp för humanläkemedel

Enligt 52 b § i läkemedelslagen (395/1987) ska det på en klart synlig plats i apotekets webbtjänst finnas den gemensamma logotyp som används i Europeiska unionen i enlighet med läkemedelsdirektivet. Vid användningen av logotypen ska Europeiska kommissionens förordning (2014/699/EU) om utformning av en gemensam logotyp och om kraven för den iakttas.

Fimea har gett närmare anvisningar om användningen av logotypen i Fimeas föreskrift 1/2015.

Mer information om distansförsäljning av humanläkemedel i Europa har samlats på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats. ​​

Modell för gemensam logotyp för humanläkemedel

Modell för gemensam logotyp för humanläkemedel

 

Gemensam logotyp för veterinärmedicinska läkemedel

Enligt Europeiska kommissionens förordning om veterinärmedicinska läkemedel (2019/6/EU) ska webbplatser som säljer veterinärmedicinska läkemedel tydligt visa Europeiska unionens gemensamma logotyp enligt förordningen om veterinärmedicinska läkemedel. Förordningen om veterinärmedicinska läkemedel och kommissionens förordning om utformningen av en gemensam logotyp för detaljhandel med veterinärmedicinska läkemedel på distans (2021/1904/EU) är direkt förpliktande för aktörerna och ska iakttas i användningen av logotypen.

 I Finland kan veterinärmedicinska läkemedel erbjudas för distansförsäljning endast i apotekets webbtjänst. Det kan finnas skillnader mellan EU:s medlemsstater i fråga om instanser som är berättigade till detaljdistribution och klassificeringen av veterinärmedicinska läkemedel.

Mer information om distansförsäljning av veterinärmedicinska läkemedel har samlats på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats

Modell för gemensam logotyp för veterinärmedicinska läkemedel

Modell för gemensam logotyp för veterinärmedicinska läkemedel

 

Användning av gemensamma logotyper

Alla apotekets webbtjänster, inklusive distansförsäljningsapplikationer, ska ha båda gemensamma europeiska logotyperna.

Logotyperna ska vara klart synliga på webbtjänstens alla sidor som gäller distansförsäljning av läkemedel eller veterinärmedicinska läkemedel. Till logotyperna ska bifogas hyperlänkar till Fimeas förteckning över apotekens legitima webbtjänster.

Logotyperna ska överensstämma med anvisningarna och får inte redigeras. Logotyperna får inte överlåtas vidare till tredje part.

I Finland används två versioner av båda logotyperna: en på finska och en på svenska. De finskspråkiga logotyperna ska användas på webbtjänstens finskspråkiga sidor och de svenskspråkiga logotyperna på motsvarande sätt på de svenskspråkiga sidorna.

Apotekaren ansvarar för att de föreskrivna kraven på användningen av logotyperna iakttas i apotekets webbtjänst. Fimea övervakar att logotyperna används rätt.

Beviljande av de gemensamma logotyperna för webbtjänstens bruk

Fimea skickar logotyperna till de apotekare som upprätthåller webbtjänsten per e-post i det skede då den har behandlat apotekarens förhandsanmälan om att apoteket upprätthåller en webbtjänst.

Fimea skickar en ny logotyp som anger rätten till distansförsäljning av veterinärmedicinska läkemedel och som tas i bruk i EU den 28 januari 2022 till alla apotekare som upprätthåller en legitim webbtjänst.

Uppgifter om behörig myndighet i webbtjänsten

Utöver logotyperna ska den behöriga myndighetens kontaktuppgifter åtminstone finnas på huvudsidan i apotekets webbtjänst eller mobilapplikationen. Minst följande uppgifter ska finnas med:

  • myndighetens namn (Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea)

  • e-postadress ([email protected])

  • telefonnummer (Fimeas växel 029 522 3341)