Användning av läkemedel som bör undvikas bland äldre

Användning av läkemedel som bör undvikas bland äldre

Denna indikatordata visar antalet medborgare som har fyllt 75 år och som under året har köpt receptbelagda läkemedel som rekommenderas att undvikas enligt Medicin75+ databasen (databaskategori D: "Undvik bruk bland äldre. Risken för skadeverkningar är i allmänhet högre än den kliniska nyttan av behandlingen. Läkemedlet kan användas i specialfall."). Vid tolkning av dessa siffror bör man beakta att olika år inte är helt jämförbara på grund av förändringar i källregistret och regional klassificering samt det kontinuerliga uppdateringsarbetet i Medicin75+ databasen och eventuella ändringar i klassificeringen av läkemedel mellan olika år.

Under år 2022 använde över en tredjedel av äldre personer i hela landet och i de flesta välfärdsområden läkemedel som rekommenderas att undvikas. Användning av läkemedel som rekommenderas att undvikas kan i sig öka riskerna i samband med läkemedelsbehandling och behovet av hälsovårdsresurser, utan att ge tydliga ytterligare hälsofördelar. Rekommendationer påverkar dock patienters läkemedelsbehandling med fördröjning, särskilt bland användare av långvarig medicinering.

Användning av läkemedel som bör undvikas bland äldre, välfärdsområden

Excel-lukija

Användning av läkemedel som bör undvikas bland äldre, 1. taulukon kuvausteksti

Tabell 1. Andelen personer av befolkningen som fyllt 75 år (minst 75 år vid årets slut) och som har använt läkemedel av klass D från Fimeas Medicin75+ databas, från och med år 2020, i hela landet och efter välfärdsområden. Källa: FPA, Kanta-tjänsternas Receptcenter.

Användning av läkemedel som bör undvikas bland äldre, stapeldiagram

Excel-lukija

Användning av läkemedel som bör undvikas bland äldre, tabell

Excel-lukija

Användning av läkemedel som bör undvikas bland äldre, 2. taulukon kuvausteksti ja lue lisää

Tabell 2. Andelen personer av befolkningen som fyllt 75 år (minst 75 år vid årets slut) och som har använt läkemedel av klass D från Fimeas Medicin75+ databas, för åren 2015–2019, i hela landet och efter sjukvårdsdistrikt. Källa: FPA, Ersatta läkemedelsleveranser från sjukförsäkringen.

Läs mer

Medicin75+ databas (Fimea)