Vilka faktorer påverkar tillgängligheten till läkemedel?

Vilka faktorer påverkar tillgängligheten till läkemedel?

Läkemedlets väg till patienten är lång. Läkemedelsföretagen utvecklar hela tiden nya läkemedel, men endast en bråkdel av de läkemedel som är under utveckling resulterar i produkter som patienterna använder. Faktorer som inverkar på tillgången till läkemedel är bland annat följande:

  • Försäljningstillstånd för ett läkemedelspreparat har inte sökts i Finland. Orsaken kan exempelvis vara att marknaden för det aktuella preparatet är för liten för att intäkterna ska täcka kostnaderna för produktutveckling, produktion och distribution av läkemedelspreparatet.

  • Ett läkemedelspreparat har försäljningstillstånd, men det har inte börjat saluföras i Finland.

  • Läkemedelsföretaget har slutat saluföra ett läkemedelspreparat eller försäljningstillståndet har upphört.

  • I produktutvecklingen av ett läkemedelspreparat kan omständigheter uppträda som gör att det inte beviljas försäljningstillstånd. För en person som exempelvis fått ny läkemedelsbehandling i kliniska läkemedelsprövningar framstår situationen som en störning i tillgången.

  • Vid inspektioner av produktionsställen kan det komma fram att tillverkaren inte följer god tillverkningssed för ett läkemedel eller så kan brister i prövningarnas tillförlitlighet upptäckas i samband med inspektioner av de kliniska läkemedelsprövningarna. I sådana fall vidtar läkemedelstillsynsmyndigheten åtgärder för att återkalla försäljningstillståndet eller dra bort läkemedelspreparatet från marknaden.

  • Det kan också uppstå tillfälliga störningar i tillgången till ett läkemedelspreparat, vilket ofta beror på störningar i produktionskedjan.

De europeiska läkemedelstillsynsmyndigheterna samarbetar för att de yrkesutbildade inom hälso- och sjukvården så snabbt och så täckande som möjligt ska få information om störningar i tillgången till läkemedelspreparat och för att patientvården kan tryggas. Fimea samarbetar också med Livsmedelsverket för att veterinärer ska få information om störningar i tillgången till veterinärmedicinska läkemedel.

I Fimeas läkemedelssöktjänst (länk) kan man kontrollera om ett läkemedelspreparat saluförs (på marknaden) i Finland och om det har ett gällande försäljningstillstånd. I söktjänsten ser man också om det finns en restnotering (störning i tillgängligheten) för läkemedlet.

Kolla uppgifterna om ditt läkemedelspreparat här:

Läkemedelssöktjänsten