Mikä vaikuttaa lääkkeiden saatavuuteen?

Mitkä tekijät vaikuttavat lääkkeiden saatavuuteen?

Lääkkeen tie potilaan käyttöön on pitkä. Lääkeyritykset kehittävät jatkuvasti uusia lääkkeitä, mutta vain pieni osa kehityksessä olevissa lääkkeistä päätyy potilaiden käyttöön. Lääkkeiden saatavuuteen vaikuttavat muun muassa seuraavat seikat:

  • Lääkevalmisteelle ei ole haettu myyntilupaa Suomeen. Syynä voi olla esimerkiksi se, että markkinat kyseiselle valmisteelle ovat liian pienet, jotta tuotot kattaisivat lääkevalmisteen tuotekehityksen, tuotannon ja jakelun kulut.

  • Lääkevalmisteella on myyntilupa, mutta valmistetta ei ole tuotu Suomessa kauppaan

  • Lääkeyritys on lopettanut lääkevalmisteen kaupanolon tai myyntilupa on päättynyt.

  • Lääkevalmisteen tuotekehityksessä saattaa ilmetä seikkoja, joiden vuoksi valmisteelle ei myönnetä myyntilupaa. Esimerkiksi uutta lääkehoitoa kliinisissä lääketutkimuksissa saaneelle henkilölle tilanne näyttäytyy saatavuushäiriönä.

  • Tuotantopaikkojen tarkastusten yhteydessä voidaan todeta, että valmistaja ei noudata lääkkeen valmistuksen hyviä tuotantotapoja tai kliinisten lääketutkimusten tarkastusten yhteydessä voidaan löytää puutteita tutkimusten luotettavuudessa. Tällöin lääkevalvontaviranomainen ryhtyy toimiin myyntiluvan peruuttamiseksi tai lääkevalmisteen poistamiseksi markkinoilta.

  • Lääkevalmisteen saatavuudessa saattaa olla myös tilapäisiä saatavuushäiriöitä, jotka liittyvät usein tuotantoketjun häiriöihin.

Euroopan lääkevalvontaviranomaiset tekevät yhteistyötä, jotta tieto lääkevalmisteiden saatavuusongelmista saadaan mahdollisimman pian ja kattavasti terveydenhuollon ammattilaisille, ja potilaiden hoito voidaan turvata. Fimea tekee yhteistyötä myös Ruokaviraston kanssa, jotta tieto eläinlääkkeiden saatavuushäiriöistä saadaan eläinlääkäreille.

Fimean lääkehausta voi tarkistaa, onko lääkevalmiste kaupan (markkinoilla) Suomessa ja onko myyntilupa voimassa. Lääkehaussa näkyy myös, onko lääkkeelle ilmoitettu saatavuushäiriö.

Tarkista lääkevalmisteen tiedot Fimean hauista:

Lääkehaku

Saatavuushäiriöhaku