Veripalvelutoiminta

Veripalvelutoiminta

Veripalvelutoiminnalla tarkoitetaan ihmisveren ja sen osien luovutusta, tutkimista, käsittelyä, säilytystä, kuljetusta ja jakelua silloin, kun veri on tarkoitettu potilaskäyttöön, ei tieteelliseen tutkimukseen eikä verinäytteiksi. Fimea ohjaa ja valvoo veripalvelutoimintaa ja verivalmisteiden turvallisuutta Suomessa sekä osallistuu kansainväliseen viranomaisyhteistyöhön. Fimea myöntää hakemuksesta veripalvelulaitokselle toimiluvan, tarkastaa toimiluvan saaneet veripalvelulaitokset säännöllisesti (vähintään kahden vuoden välein), sekä antaa ohjausta ja neuvontaa veripalvelutoimintaa koskevien säädösten soveltamisesta.

Veren ja sen osien luovutuksen tulee aina olla vapaaehtoista. Luovuttajalle ei saa antaa luovutuksesta rahallista korvausta eikä muuta siihen rinnastettavaa etuutta.

Luovutettu veri erotellaan osiin ja tehdään verivalmisteiksi. Verensiirroissa potilaille käytetään punasolu-, verihiutale- sekä veriplasmavalmisteita. Veriplasmasta valmistetaan myös lääkkeitä.

Lisätietoa veripalvelutoimintaa koskevista asioista löytyy seuraavilta alasivuilta:

Ajankohtaista