Apteekkiluvan hakeminen

Apteekkiluvan hakeminen

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus julistaa uuden tai avoimeksi tulevan apteekkiluvan haettavaksi keskuksen verkkosivuilla julkaistavalla kuulutuksella. Kuulutuksia ei julkaista enää 1.4.2022 jälkeen virallisessa lehdessä. Apteekkilupaa on haettava sähköisesti tai kirjallisesti Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen vahvistamalla lomakkeella 30 päivän kuluessa kuulutuksen julkaisemisesta. 
 
Apteekkilupakuulutuksissa ilmoitetaan: 
 • apteekin sijaintia koskevat tiedot
 • 40 §:n 2 momentissa tarkoitetut apteekkiluvan ehdot ja 
 • Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen määrittelemä, 2 momentissa tarkoitettu kuulutettavan apteekin suuruusluokka ja tilikaudet, joihin apteekin suuruusluokka perustuu. 
Apteekin suuruusluokka perustuu apteekin keskimääräiseen lääkemyynnin liikevaihtoon laskettuna apteekkiluvan avoimeksi tulohetkestä kolmelta viimeisimmältä tilikaudelta, joista tiedot ovat saatavissa. Apteekit jaetaan niiden lääkemyynnin liikevaihdon perusteella suuruusluokkiin seuraavasti: 
 
 • jos lääkemyynnin liikevaihto on enintään 50 prosenttia maan yksityisten apteekkien lääkemyynnin liikevaihdon keskiarvosta, apteekki kuuluu luokkaan 1
 • jos lääkemyynnin liikevaihto on yli 50 ja enintään 100 prosenttia maan yksityisten apteekkien lääkemyynnin liikevaihdon keskiarvosta, apteekki kuuluu luokkaan 2
 • jos lääkemyynnin liikevaihto on yli 100 ja enintään 150 prosenttia maan yksityisten apteekkien lääkemyynnin liikevaihdon keskiarvosta, apteekki kuuluu luokkaan 3
 • jos lääkemyynnin liikevaihto on yli 150 prosenttia maan yksityisten apteekkien lääkemyynnin liikevaihdon keskiarvosta, apteekki kuuluu luokkaan 4. 

Vuonna 2022 Suomen yksityisten apteekkien lääkemyynnin liikevaihdon keskiarvo oli 4 168 495 €. (Vuonna 2021 Suomen yksityisten apteekkien lääkemyynnin liikevaihdon keskiarvo oli 4 029 201 €.)

Apteekkilupaa hakevien tulee täyttää lääkelain edellytykset apteekkiluvan myöntämiselle:

 • hakija on Suomessa laillistettu proviisori
 • hakijaa ei ole asetettu konkurssiin
 • hakijalle ei ole määrätty edunvalvojaa, eikä hänen toimintakelpoisuuttaan ei ole rajoitettu
 • hakijaa ei ole tuomittu lainvoimaisesti apteekkitoiminnan kannalta olennaisesta rikoksesta.
Fimea saa nämä hakijoita koskevat tiedot eri viranomaisrekistereistä Suomessa asuvien hakijoiden osalta. Jos apteekkiluvan hakija asuu pysyvästi muualla kuin Suomessa, tulee hakijan tarvittaessa toimittaa asuinmaansa viranomaisilta saamansa asiakirjat, joista käy ilmi edellä mainitut seikat.
 
Apteekkilupaa hakevan tulee liittää hakemukseen ansioluettelonsa tai muut asiakirjat, joista käyvät ilmi 43 b §:n 3 momentin mukaisessa arvioinnissa huomioon otettavat seikat.
 
Apteekkilupaan asetettu ehto sivuapteekin pitämisestä velvoittaa kyseisen sivuapteekin pitämiseen, jolloin apteekkilupa-asia ja sivuapteekin pitäminen käsitellään yhdessä ja niistä annetaan yksi päätös. Oikeutena olevia sivuapteekkeja tulee hakea erikseen ja niistä annetaan erillinen päätös.

Hakemukset ja sähköinen asiointi 

Hakemukset liitteineen toimitetaan Fimeaan sähköisen asioinnin kautta tai kirjaamoon ennen hakuajan päättymistä. Sähköiseen asiointiin kirjaudutaan osoitteessa: asiointi.fimea.fi
 
Apteekkilupaa haettaessa kirjautuminen sähköisen asioinnin palveluun tapahtuu käyttäen Suomi.fi -tunnistusta, eli käyttäen verkkopankkitunnuksia, mobiilivarmennetta, väestörekisterikeskuksen HST-korttia (poliisin myöntämä henkilökortti), tai terveydenhuollon ammattihenkilön ammattikorttia.
 
Hakemus tulee täyttää ja lähettää sähköisen asioinnin kautta ennen hakuajan päättymistä. Hakuajan päättymisen jälkeen mahdolliset hakemuksen täydennykset voi toimittaa Fimeaan sähköisen asioinnin viesti-toiminnon avulla tai Fimean kirjaamoon 
 
sähköposti: [email protected]
faksi: 029 522 3002
postiosoite: Kirjaamo, PL 55, 00034 FIMEA.
 
Fimea toimittaa apteekkilupapäätökset ensisijaisesti sähköisesti hakijan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.
 

yhteystietolaatikko Aarni, Haataja, Rosenberg

Lisätietoa

 • Aarni Marjukka, yliproviisori puh. 029 522 3235
 • Haataja Hanna, yliproviisori puh. 029 522 3226
 • Rantalainen Tommi, yliproviisori puh. 029 522 3294
 • Rosenberg Pirjo, jaostopäällikkö puh. 029 522 3246
 • Sähköpostiosoitteet muotoa [email protected]  
 • [email protected]
 • [email protected] (tietopyynnöt)