Verkkopalvelutoiminta

Verkkopalvelutoiminta

Lääkkeiden ja eläinlääkkeiden saatavuutta on mahdollista parantaa lääkkeiden etämyynnin avulla.

Apteekin verkkopalvelulla tarkoitetaan lääkelain (395/1987) 38 §:n mukaan lääkkeiden myyntiä asiakkaan internetin välityksellä tekemän tilauksen perusteella. Lääkelain 52 b §:n mukaan apteekin verkkopalvelua koskevia säännöksiä sovelletaan myös muiden etäviestimien välityksellä tapahtuvaan lääkkeiden myyntiin. Lääkelain esitöissä esimerkkeinä etäviestimistä on mainittu tietoverkko, puhelin, posti, televisio tai muu väline, jota voidaan käyttää sopimuksen tekemiseen ilman, että osapuolet ovat yhtä aikaa läsnä.

Lääkelain 52 b §:n mukaan apteekin palveluita verkkopalvelun välityksellä voivat tarjota apteekkarit, Helsingin yliopiston apteekki ja Itä-Suomen yliopiston apteekki.

Apteekin verkkopalvelua säädellään lääkelaissa (395/1987), lääkeasetuksessa (693/1987) ja Fimean määräyksessä apteekin verkkopalveluista (2/2011). Lisäksi lääkkeiden ja eläinlääkkeiden etämyyntiä säädellään Euroopan unionin lainsäädännössä.

Lääkkeiden ja eläinlääkkeiden etämyynnissä tulee noudattaa myös muita lääkkeiden vähittäismyyntiä koskevia säädöksiä muun muassa lääkkeen oikean ja turvallisen käytön, lääkkeiden laadun, tehon ja turvallisuuden ja asiakkaiden yksityisyyden suojan varmistamiseksi.

Fimea ei hyväksy yksittäisiä sovelluksia tai muita etäviestimiä etukäteen, vaan Fimea valvoo apteekkien verkkopalvelutoimintaa ja muita etämyyntiin käytettäviä sovelluksia osana apteekkivalvontaa. Apteekkarin vastuulla on varmistua siitä, että apteekin verkkopalvelutoiminta ja siinä käytettävät laitteet ja välineet ovat säädösten mukaisia.

Verkkopalvelun ylläpitämisestä tehtävä ennakkoilmoitus

Apteekin verkkopalvelun ylläpitämisestä on tehtävä lääkelain 52 b §:n mukaan ennakkoilmoitus. Ennakkoilmoitus tehdään Fimean verkkosivuilla olevalla lomakkeella. Toiminnan saa aloittaa, jollei Fimea ole 60 päivän kuluessa ilmoituksen saapumisesta pyytänyt lisäselvitystä tai kieltänyt toiminnan aloittamista.

Lisäksi apteekkarin tulee ilmoittaa toiminnan varsinaisesta aloittamisesta ja lopettamisesta vapaamuotoisella ilmoituksella.

Verkkopalvelutoiminnassa tapahtuvista olennaisia muutoksista tulee tehdä ilmoitus Fimeaan verkkosivuilla olevalla lomakkeella (sama lomake, jolla ennakkoilmoitus tehdään).

Sähköisesti täytetty lomake tai vapaamuotoinen toiminnan aloitus/lopetusilmoitus tulee toimittaa Fimean kirjaamoon sähköpostitse tai postitse. Lomaketta ei ole välttämätöntä allekirjoittaa, mikäli hakemus toimitetaan tunnistettavasta, apteekkarin (tai apteekin) sähköpostiosoitteesta.

Fimean verkkosivuilla on luettelo laillisista apteekkien verkkopalveluista. Apteekin verkkopalvelun verkkosivuilla tulee olla linkki tähän luetteloon.

Apteekin tiedot viedään luetteloon, kun apteekkari on toimittanut Fimeaan ilmoituksen verkkopalvelutoiminnan varsinaisesta aloittamisesta.

Apteekin verkkopalvelutoimintaan liittyvän ilmoituksen ja muutosilmoituksen (tietyissä tilanteissa) käsittelystä peritään voimassa olevan Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen maksullisista suoritteista mukainen käsittelymaksu.

Keskeisin apteekkien etämyyntiin sovellettava säännöstö:

Verkkopalvelutoiminta, Muualla palvelussa

Lisätietoa

Lisätietoa

Tommi Rantalainen, yliproviisori, p. 029 522 3294

Pietiläinen Johannes, yliproviisori, p. 029 522 3212