Palvelupistelupa

Palvelupistelupa

Apteekin palvelupiste on lääkelain (395/1987) 38 §:n 3 kohdan mukaan apteekkarin ylläpitämä erillinen toimipiste, josta voidaan myydä lääkkeitä. Apteekin palvelupiste voi sijaita muun palveluntarjoajan toimipisteen yhteydessä. Apteekkari saa perustaa apteekin palvelupisteen Fimean antaman palvelupisteluvan perusteella.

Lääkelain 52 a §:n 1 momentin mukaan apteekkari voi perustaa Fimean antaman luvan perusteella apteekin palvelupisteen haja-asutusalueelle tai kyläkeskukseen, jos siellä ei ole riittäviä toimintaedellytyksiä sivuapteekin pitämiselle. Apteekin palvelupiste voidaan perustaa erityisestä syystä myös muualle turvaamaan lääkkeiden saatavuutta. Palvelupiste voidaan perustaa apteekin sijoittumisalueelle tai siihen rajoittuvan kunnan alueelle. Lupahakemukseen on liitettävä suunnitelma siitä, miten jäljempänä 57 §:n 2 momentissa säädetty lääkeneuvonta järjestetään. Keskus myöntää luvan, jos tässä pykälässä säädetyt edellytykset täyttyvät.

Apteekin palvelupisteluvan hakeminen

Apteekin palvelupistelupaa Fimealta hakevan apteekkarin tulee liittää hakemukseensa lääkeasetuksen (693/1987) 21 §:ssä mainitut selvitykset

 1. hakijasta;
 2. palvelupisteen sijainnista haja-asutusalueella tai kyläkeskuksessa apteekin sijoittumisalueella tai siihen rajoittuvan kunnan alueella;
 3. siitä, että alueella ei ole edellytyksiä sivuapteekin ylläpitämiselle;
 4. palvelupisteen osoitteesta;
 5. palvelupisteelle varatusta tilasta;
 6. palvelupisteen suunnitellusta aukioloajasta;
 7. palvelupisteen suunnitellusta lääkevalikoimasta;
 8. siitä, aiotaanko palvelupisteestä toimittaa reseptilääkkeitä ja miten reseptilääkkeiden toimittaminen tapahtuu;
 9. lääkelain 52 a §:n mukaisesta lääkeneuvontasuunnitelmasta;
 10. palvelupisteen suunnitellusta hoitamisesta;
 11. erityisistä syistä apteekin palvelupisteen perustamiselle, kun apteekin palvelupiste perustetaan turvaamaan lääkkeiden saatavuutta lääkelain 52 a §:ssä tarkoitetulla tavalla.

Fimea voi pyytää hakemuksen täydentämistä, jos kaikkia selvityksiä ei ole toimitettu tai selvitykset eivät ole riittäviä.

Apteekin palvelupistelupaa haetaan Fimean verkkosivuilla olevalla lomakkeella. Sähköisesti täytetty lomake tulostetaan ja lähetetään allekirjoitettuna liitteineen Fimeaan. Allekirjoituksellaan hakija vahvistaa hakemuksessa ja liitteissä esittämänsä tiedot oikeiksi.

Fimea on antanut 22.2.2011 määräyksen apteekin palvelupisteistä. Uusi määräys on tullut voimaan 1.3.2011.

Lisätietoa:
Haataja Hanna, yliproviisori puh. 029 522 3226
Sähköpostiosoitteet muotoa [email protected]
[email protected]