Apteekkarin vaihdostilanteet

Apteekkarin vaihdostilanteet

Apteekkarin vaihdostilanteista on säädetty lääkelain 46 §:ssa seuraavasti

”Apteekkarin on lopettaessaan apteekkiliikkeen harjoittamisen 44 §:n 1 momentissa tai 45 §:ssä tarkoitetussa tapauksessa taikka apteekkiluvasta luopuessaan kuitenkin harjoitettava apteekkiliikettä siihen saakka, kunnes apteekkiluvan saanut uusi apteekkari on ottanut apteekin hallintaansa. ”

”Apteekkiliikkeen harjoittamisen lopettavan apteekkarin on harjoitettava apteekkiliiketoimintaa apteekkiliikkeen luovuttamiseen saakka siten, että apteekkiluvan saaneen uuden apteekkarin edellytyksiä apteekkiliikkeen harjoittamiseen ei perusteettomasti heikennetä sellaisilla toimenpiteillä, jotka ovat olosuhteisiin nähden laajakantoisia tai epätavallisia ja vaikuttavat olennaisesti apteekin tuleviin toimintaedellytyksiin.”

”Apteekkiliikkeen harjoittamisen lopettavan apteekkarin on pyynnöstä annettava apteekkiluvan saaneelle uudelle apteekkarille sellaiset apteekkiliikkeen harjoittamiseen liittyvät tiedot apteekin taloudesta, sopimuksista, henkilökunnasta ja muista velvoitteista, joita apteekkiluvan saanut apteekkari välttämättä tarvitsee valmistautuessaan harjoittamaan apteekkiliikettä. Apteekkiliikkeen siirtyessä toiselle apteekkarille kaikki lain ja viranomaismääräysten nojalla säilytettävät asiakirjat on lisäksi luovutettava korvauksetta uudelle apteekkarille.”

Mikäli uusi apteekkari haluaa jatkaa edeltävän apteekkarin käynnistämää verkkopalvelutoimintaa, hänen tulee tehdä toiminnasta ennakkoilmoitus Fimealle. Apteekkarin vaihdostilanteessa verkkopalvelutoimintaa saa jatkaa keskeytyksettä uuden apteekkarin ennakkoilmoituksen käsittelyn ajan. Mikäli uusi apteekkari ei halua jatkaa verkkopalvelutoimintaa, tulee edeltävän apteekkarin ilmoittaa verkkopalvelutoiminnan päättymisestä Fimeaan. 

Apteekin palvelupisteen toiminnan jatkamiseksi uuden apteekkarin on haettava toimilupa. Apteekkarinvaihdostilanteessa palvelupisteen toimintaa voi kuitenkin jatkaa keskeytyksettä, kunnes uuden apteekkarin palvelupistehakemus on käsitelty Fimeassa. Mikäli uusi apteekkari ei halua jatkaa palvelupisteen toimintaa, tulee edeltävän apteekkarin ilmoittaa toiminnan lopettamisesta Fimeaan.

Lisätietoa:

[email protected]