Medicin75+ databas (uusi)

Syftet med Medicin75+ är att stöda det kliniska beslutsfattandet vid medicineringen av personer som fyllt 75 år och att förbättra läkemedelssäkerheten inom primärvården. Den ständigt uppdaterade Medicin75+ innehåller klassificering och rekommendation för nästan 450-500 läkemedel och deras kombinationer som ofta används för äldre.

Medicin75+ upprätthålls av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelesområdet Fimea. Medicin75+ är tillgänglig för alla avgiftsfritt på Fimeas webbplats.

Läkemedelsöktjänst

Vanliga frågor

Medicin75+ innehåll

Läkemedlen har klassificerats i A, B, C och D-klasser. Klassen beskriver hur väl läkemedlet lämpar sig för personer som fyllt 75 år. Klassificeringen har utarbetats enligt en konsensusprincip som utnyttjar multiprofessionell klinisk sakkunskap. Expertgruppen uppdaterar informationskorten minst vart tredje år eller vid behov.

  • A (grön):

Lämpligt för äldre. Läkemedlet kan användas på samma sätt som hos yngre patienter. Förändringar under åldrandet ger varken upphov till ändringar i läkemedelsdosen eller dosintervallet. Skadeverkningarna skiljer sig inte heller från dem hos yngre personer.

  • B (grå):

Det finns väldigt lite vetenskapligt belägg eller erfarenhet av bruk hos äldre eller läkemedlet har ringa effekt.

  • C (gul):

Lämpar sig med förbehåll för äldre. Läkemedlet kan användas efter övervägande. Läkemedlets dos eller dosintervall ska justeras med hänsyn till åldersrelaterade förändringar.  Även njurfunktionens påverkan på läkemedelsbehandlingen måste beaktas.  Bruk av läkemedlet kan vara förenat med risk för betydande skadeverkningar eller läkemedelsinteraktioner.

  • D (röd):

Undvik bruk bland äldre. Risken för skadeverkningar är i allmänhet högre än den kliniska nyttan av behandlingen. Läkemedlet kan användas i specialfall.

  • Ingen klassificering:

Läkemedlet har inte klassificerats i Medicin75+. Medicin75+ innehåller de vanligaste läkemedlen som används i vården av personer som fyllt 75 år inom primärvården. Medicin75+ innehåller inte läkemedel som endast används på sjukhus, läkemedel som doseras intravenöst, cancerläkemedel, vacciner, specialtillståndspreparat och läkemedel som endast används i samband med åtgärder eller specialsituationer.

Rekommendationstexten till varje läkemedel innehåller information om läkemedlets effekt och dosering samt de mest typiska biverkningarna och riskerna i samverkan med andra läkemedel. I rekommendationstexterna beaktas inte några indikationer eller kontraindikationer.

I utarbetandet av Medicin75+ har man beaktat andra befintliga kriterier för läkemedelsbehandling av äldre (Beers, STOPP/START, EU(7)-PIM, Sveriges indikatorer för läkemedelsbehandling av äldre, STOPPFall, PRISCUS, NORGEP).

Användningen av Medicin75+

Medicin75+ är tillgänglig avgiftsfritt för alla och den är i första hand avsedd för läkare och andra yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården. Medicin75+ finns på finska, svenska och engelska. Det bör observeras att man i fråga om en enskild patient även kan bli tvungen att använda läkemedelspreparat som hör till D-klassen. Endast en läkare kan inleda, ändra eller avsluta en läkemedelsbehandling.

Medicin75+ innehåll är tillgängligt som öppen data. Bekanta dig med Fimeas licensvillkor för öppna data CC BY 4.0.

Läkemedelsöktjänst:

Medicin75+
Medicin75+ (schema och info)
Medicin75+ (XML)

Läs mer

Jyrkkä J, Kössi A, Paulamäki J. Miten syntyy tietokanta iäkkäille sopivista lääkkeistä? Sic! Lääketietoa Fimeasta 2024. Publicerat på nätet 2.2.2024. www.sic.fimea.fi

Hyttinen V, Kortelainen L, Rantsi M, Jyrkkä J, Linnosmaa I. Impact of the publication of the Finnish Meds75+ database on the use of potentially inappropriate medications in older persons. Br J Clin Pharmacol 2023; 89(10):3046-3055. https://doi.org/10.1111/bcp.15811

Paulamäki J, Jyrkkä J, Hyttinen V, Jämsen E. Prevalence of potentially inappropriate medication use in older population: comparison of the Finnish Meds75+ database with eight published criteria. BMC Geriatr 2023; 23(1):139. https://doi.org/10.1186/s12877-022-03706-z

Paulamäki J, Jyrkkä J, Huupponen R, Jämsen E, Ahonen J, Antikainen R, Hartikainen S, Jauhonen H-M, Laurila J, Roitto H-M, Söderling R, Tiihonen M, Kalso E. Lääke75+ auttaa iäkkään potilaan kivun hoidossa [Medicin75+ hjälper till vid behandling av smärta hos en äldre patient]. Suomen lääkärilehti 2022; 77(9-10): 372-375.

Paulamäki J, Jyrkkä J, Jämsen E. Lääke75+-tietokanta edistää iäkkäiden lääkitysturvallisuutta [Databasen Medicin75+ främjar läkemedelssäkerheten för äldre]. Sic! Lääketietoa Fimeasta 1/2021. Publicerat på nätet 19.3.2021. www.sic.fimea.fi

Beers Criteria

American Geriatrics Society. American Geriatrics Society 2023 updated AGS Beers Criteria® for potentially inappropriate medication use in older adults. J Am Geriatr Soc 2023; 71(7):2052-2081. https://doi.org/10.1111/jgs.18372

STOPP/START (endast STOPP-delen används)

O’Mahony D, O’Sullivan D, Byrne S, O’Connor MN, Ryan C, Gallagher: STOPP/START criteria for potentially inappropriate prescribing in older people: version 2. Age Ageing 2015; 44:213-218. https://doi.org/10.1093/ageing/afu145

EU(7)PIM list

Renom-Guiteras A, Meyer G, Thürmann PA. The EU(7)-PIM list: a list of potentially inappropriate medications for older people consented by ex-perts from seven European countries. Eur J Clin Pharmacol 2015; 71:861-875. https://doi.org/10.1007/s00228-015-1860-9

STOPPFall

Seppälä LJ, Petrovic M, Ryg J, Bahat G, Topinkova E, Szczerbi’nska K, ym. STOPPFall (Screening Tool of Older Persons Prescriptions in older adults with high fall risk): a Delphi study by the EuGMS Task and Finish Group on Fall-Risk-Increasing Drugs. Age Ageing 2021; 50:1189-1199. https://doi.org/10.1093/ageing/afaa249

Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre

Socialstyrelsen. Äldre och läkemedel. 2019 [hänvisning 2.3.2023]. Tillgänglig: https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/omraden/aldre/aldres-halsa/aldre-och-lakemedel/

PRISCUS

Mann N-K, Mathes T, Sönnichsen A, Pieper D, Klager E, Moussa M, Thürmann PA. Potentially Inadequate Medications in the Elderly: PRISCUS 2.0. Dtsch Arztebl Int 2023;120(1-2):3-10. https://doi.org/10.3238/arztebl.m2022.0377

NORGEP

Rognstad S, Brekke M, Fetveit A, Spigset O, Wyller TB, Straand J. The Norwegian General Practice (NORGEP) criteria for assessing potentially inappropriate prescriptions to elderly patients. A modified Delphi study. Scand J Prim Health Care 2009;27(3):153-9. https://doi.org/10.1080/02813430902992215

Nyborg G, Straand J, Klovning A, Brekke M. The Norwegian General Practice--Nursing Home criteria (NORGEP-NH) for potentially inappropriate medication use: A web-based Delphi study. Scand J Prim Health Care 2015; 33(2):134-41. https://doi.org/10.3109/02813432.2015.1041833

Nedladdningsbara logotyper:

Medicin75+ (zip-paket)

Logotyper får inte användas i kommersiellt syfte. Mera information [email protected].

Medicin75+ Databas för medicinering av äldre -logotyp.

Lääke75+ (lisätietojen antajat), sv

Ytterligare information ges av

Johanna Jyrkkä, forsknings- och utvecklingsspecialist, tfn 029 522 3514
E-postadresserna har formen [email protected]