Medicin75+ databas (uusi)

Syftet med Medicin75+ är att stöda det kliniska beslutsfattandet vid medicineringen av personer som fyllt 75 år och att förbättra läkemedelssäkerheten inom primärvården. Den ständigt uppdaterade Medicin75+ innehåller klassificering och rekommendation för nästan 450-500 läkemedel och deras kombinationer som ofta används för äldre.

Medicin75+-logotyp.

Medicin75+ upprätthålls av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelesområdet Fimea. Medicin75+ är tillgänglig för alla avgiftsfritt på Fimeas webbplats.

Läkemedelsöktjänst

Vanliga frågor

Medicin75+ innehåll

Läkemedlen har klassificerats i A, B, C och D-klasser. Klassen beskriver hur väl läkemedlet lämpar sig för personer som fyllt 75 år. Klassificeringen har utarbetats enligt en konsensusprincip som utnyttjar multiprofessionell klinisk sakkunskap. Expertgruppen uppdaterar informationskorten minst vart tredje år eller vid behov.

  • A (grön):

Lämpligt för äldre. Läkemedlet kan användas på samma sätt som hos yngre patienter. Förändringar under åldrandet ger varken upphov till ändringar i läkemedelsdosen eller dosintervallet. Skadeverkningarna skiljer sig inte heller från dem hos yngre personer.

  • B (grå):

Det finns väldigt lite vetenskapligt belägg eller erfarenhet av bruk hos äldre eller läkemedlet har ringa effekt.

  • C (gul):

Lämpar sig med förbehåll för äldre. Läkemedlet kan användas efter övervägande. Läkemedlets dos eller dosintervall ska justeras med hänsyn till åldersrelaterade förändringar.  Även njurfunktionens påverkan på läkemedelsbehandlingen måste beaktas.  Bruk av läkemedlet kan vara förenat med risk för betydande skadeverkningar eller läkemedelsinteraktioner.

  • D (röd):

Undvik bruk bland äldre. Risken för skadeverkningar är i allmänhet högre än den kliniska nyttan av behandlingen. Läkemedlet kan användas i specialfall.

  • Ingen klassificering:

Läkemedlet har inte klassificerats i Medicin75+. Medicin75+ innehåller de vanligaste läkemedlen som används i vården av personer som fyllt 75 år inom primärvården. Medicin75+ innehåller inte läkemedel som endast används på sjukhus, läkemedel som doseras intravenöst, cancerläkemedel, vacciner, specialtillståndspreparat och läkemedel som endast används i samband med åtgärder eller specialsituationer.

Rekommendationstexten till varje läkemedel innehåller information om läkemedlets effekt och dosering samt de mest typiska biverkningarna och riskerna i samverkan med andra läkemedel. I rekommendationstexterna beaktas inte några indikationer eller kontraindikationer.

I utarbetandet av Medicin75+ har man beaktat andra befintliga kriterier för läkemedelsbehandling av äldre (Beers, STOPP/START, EU(7)-PIM, Sveriges indikatorer för läkemedelsbehandling av äldre, STOPPFall, PRISCUS, NORGEP).

Användningen av Medicin75+

Medicin75+ är tillgänglig avgiftsfritt för alla och den är i första hand avsedd för läkare och andra yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården. Medicin75+ finns på finska, svenska och engelska. Det bör observeras att man i fråga om en enskild patient även kan bli tvungen att använda läkemedelspreparat som hör till D-klassen. Endast en läkare kan inleda, ändra eller avsluta en läkemedelsbehandling.

Medicin75+ innehåll är tillgängligt som öppen data. Bekanta dig med Fimeas licensvillkor för öppna data CC BY 4.0.

Läkemedelsöktjänst:

Medicin75+
Medicin75+ (schema och info)
Medicin75+ (XML)

Lääke75+ arbetsgrupp

Lääke75+ källor

Lääke75+ nedladdningsbart material

Nedladdningsbart material

Det ovannämnda nedladdningsbara kommunikationsmaterialet får inte användas i kommersiellt syfte. Mera information [email protected].

Lääke75+ (lisätietojen antajat), sv

Ytterligare information ges av

Johanna Jyrkkä, forsknings- och utvecklingsspecialist, tfn 029 522 3514

E-postadresserna har formen [email protected]