Registrering av produkter

Registreringar

Det finns två olika register för registrering av uppgifter om medicintekniska produkter. Det nationella CERE-registret upprätthålls av Fimea och Eudamed upprätthålls av Europeiska kommissionen. Eudameds offentliga register ger medborgare, enheter inom social- och hälsovården och andra aktörer en möjlighet att få tillräckligt med information om medicintekniska produkter på EU-marknaden.
Innan medicintekniska produkter börjar säljas, släpps ut på marknaden eller tillhandahållas ska den rapporteringsskyldiga aktören göra en anmälan om sin verksamhet och sina produkter till Fimea. Anmälan ska lämnas antingen i CERE-registret eller i Eudamed.  

Bestämmelser om registreringsskyldighet finns i 49 § i lagen om medicintekniska produkter (719/2021) och i kapitel III i förordningarna (EU/2017/745 och EU/2017/746). 

I Fimeas Föreskrift 2/2021 definieras närmare uppgifter om att göra en anmälan, de uppgifter som ska anmälas och förfaranden i anslutning till registrering, 

Registreringar

Registrering av produkter

Allmänt om registrering av medicintekniska produkter

Registreringen av medicintekniska produkter ska göras i två steg. 

  1. Aktören ska antingen registrera sig i Eudamed eller CERE-registret beroende på aktörens roll. 
    1.  Efter registrering får aktören ett Actor ID/SRN-nummer från Eudamed eller ett aktörspecifikt referensnummer från CERE
  2. Aktören registrerar sina medicintekniska produkter i Eudamed-databasen eller Fimeas CERE-register beroende på sin roll. 
    1. OBS! En importör ska länka sig till tillverkaren vars produkter de importerar.

När uppgifterna anmäls ska Eudameds eller Fimeas anmälningsblanketter användas. Blanketterna innehåller de uppgifter som ska anmälas.

De registreringsskyldiga aktörerna ska hålla de uppgifter som de anmäler till Fimea uppdaterade (gäller Eudamed och CERE-registret). Ändringar i de registrerade uppgifterna ska utan dröjsmål anmälas till Fimea till det register till vilken anmälan gjordes.

The submitter shall be

  • authorised to represent the company or trader;
  • an authorised representative of the manufacturer; or
  • any other party responsible for placing the medical device on the market.