Patientrådet

Patientrådet

Fimea inledde patientrådets verksamhet våren 2020.

Målet med rådets arbete är att

  • inkludera patientperspektiven i myndigheternas arbete och göra det möjligt att beakta dem i Fimeas arbete
  • skapa en direkt förbindelse och förbättra informationsgången mellan Fimea samt patientorganisationerna och organisationerna för personer med en funktionsnedsättning
  • förbättra transparensen i och kännedomen om myndigheternas arbete
  • öka kommunikationen från sakkunniga och tillgången till tillförlitlig information.

På rådets träffar behandlas ärenden med anknytning till Fimeas funktioner och uppgifter. Temana för träffarna planeras tillsammans utgående från de önskemål och behov som framförs av Fimeas tjänstemän och rådets medlemmar.

Rådets mandatperiod

Rådets mandatperiod är två år. Ansökan till rådet är öppen vartannat år i september. Målet är att cirka en tredjedel av medlemmarna ska bytas ut vartannat år. Då får också nya organisationer möjlighet att delta i rådets arbete.

Patient- och handikapporganisationer som godkänts för perioden 2024–2025:

Läs mer:

Fimeas patientråds verksamhetsplan för 2024–2025 (pdf, på finska)

Mer information:

Kiviranta Päivi, utvecklingsspecialist, tfn 029 522 3522