Utvärdering av sjukhusläkemedel

Utvärdering av sjukhusläkemedel

Sedan 2015 har fokus inom Fimeas HTA-verksamhet legat på utvärderingen av nya läkemedel som används på sjukhus. Målet är att producera information om läkemedlens terapeutiska och ekonomiska verkningar som underlag för beslutsfattandet.

Föremålet för en utvärdering av nya läkemedel kan också vara en omfattande utvidgning av indikationen. Förfarandet i anslutningen till valet av ämnen beskrivs närmare i nedan stående processbeskrivning (på finska och på engelska). Avsikten är att göra utvärderingarna så att utvärderingsrapporten finns tillgänglig så snabbt som möjligt efter att försäljningstillstånd beviljats eller indikationen utvidgats i de fall där ibruktagandet av ett läkemedel övervägs.

Utvardering av sjukhuslakemedel

Ytterligare information ges av

Vesa Kiviniemi, utvärderingschef, tfn 029 522 3516

E-post enligt principen [email protected]