Lagstiftning om blodtjänstverksamhet

Lagstiftning om blodtjänstverksamhet

Syftet med lagstiftningen är att garantera kvaliteten och säkerheten av humanblod och blodkomponenter för blodtransfusioner eller annan terapeutisk användning. Genom att kräva tillståndsplikt för verksamheten, utse ansvarspersoner, utbilda personalen, kräva ändamålsenliga lokaler, utrustning och material samt genom att all verksamhet dokumenteras ingående säkerställer man att kvalitets- och säkerhetskraven uppfylls.

Genom nationell lagstiftning har EU-förordningarna om blodtjänstverksamheten och blodsäkerheten verkställts. Inrättningarna för blodtjänst och blodcentralerna ska i sitt kvalitetssystem tillämpa god sed för blodtjänstverksamheten, det vill säga de riktlinjer för god sed (s.k. Good Practice Guidelines) som utvecklats av kommissionen tillsammans med EDQM (European Directorate for the Quality of Medicines).