Medicintekniska produkter

Medicintekniska produkter

Inom hälso- och sjukvården används medicintekniska produkter, dvs. produkter och utrustning för hälso- och sjukvård, för att vårda människor och diagnostisera sjukdomar. En del av produkterna och utrustningen använder många av oss också hemma. Medicintekniska produkter kan vara bl.a. plåster, behandlingsstol, sjukhussäng, ögondroppar, kådsalva, kondom, desinfektionsmedel, höftprotes, injektionsvätska för leder, kontaktlinser, kopparspiral, hörapparat, kylgelé, nässpray, laxativ, rehabiliteringsapparat, glukossensor, rullstol, balansbräde, sårrengöringsmedel, blodtrycksmätare, bildgivande utrustning, laboratorieprov och hemtest (t.ex. graviditetstest).

CE-märkningen på produkter som finns på marknaden i Europa är tillverkarens försäkran om att produkten uppfyller de krav som ställs i lagstiftningen. Kraven på medicintekniska produkter gäller i synnerhet säkerhet vid användning, minimering av risker och upprätthållande av prestanda under produktens livscykel.

Tillverkaren av en medicinsk produkt ansvarar för produkten under hela dess livscykel. Myndigheterna i Finland och Europa övervakar tillverkarnas verksamhet samt att korrigeringsåtgärder för att avhjälpa eventuella avvikelser som observerats i produkterna vidtas, är tillräckliga och sker i rätt tid. I allvarliga fall kan myndigheterna kräva att tillverkaren återkallar produkter som har visat sig vara farliga eller bristfälliga.

Mer information om medicintekniska produkter finns på Fimeas webbplats.

Innehållet om medicintekniska produkter kommer att uppdateras på webbplatsen.