Förfalskade läkemedel

Förfalskade läkemedel

 

Ett förfalskat läkemedel är ett läkemedelspreparat som framställts på olaglig väg. Preparatets identifikationsuppgifter anges avsiktligt på ett felaktigt sätt. Identifikationsuppgifterna består av förpackningspåskrifter, förpackningens egenskaper, namnet på läkemedlet och dess sammansättning med alla tillverkningsämnen. Uppgifterna om läkemedelspreparatets ursprung är också felaktiga.

Hur känner man igen en läkemedelsförfalskning?

Det kan vara nästan omöjligt att identifiera en läkemedelsförfalskning. Den som använder läkemedlet kan inte känna igen en förfalskning med stöd av utseendet. Även experter måste ofta göra laboratorieundersökningar för att kunna identifiera ett förfalskat läkemedel.

Kriminella utvecklar oavbrutet nya sätt att kringgå de åtgärder som har tagits fram för att hindra läkemedelsförfalskningar. En del av de läkemedelsförfalskningar som har identifierats är skickligt utförda. Det bästa sättet att undvika läkemedelsförfalskningar är att skaffa läkemedlen från ett apotek. Då har läkemedlen kontrollerats och de är garanterat säkra, effektfulla och av hög kvalitet. En originaltillverkares lagliga läkemedelspreparat säljs inte med rabatt på Internet.

Det är viktigt att observera att en läkemedelsförfalskning inte alltid

  • smakar eller luktar konstigt eller har en konstig färg
  • ser ut att vara framställd på ett undermåligt sätt
  • är i en förpackning av dålig kvalitet
  • är i en förpackning där det förekommer skrivfel

Vilken skada kan läkemedelsförfalskningar orsaka?

En läkemedelsförfalskning utgör alltid en hälsorisk. I ett förfalskat preparat kan de verksamma ämnena eller andra beståndsdelar vara felaktiga, verkningslösa eller till och med farliga. I värsta fall kan en läkemedelsförfalskning förorsaka att användaren dör.

Vilka läkemedel förfalskas?

Alla slags läkemedelspreparat från dyra cancermediciner till billiga värkmediciner förfalskas. Globalt rapporteras det mest om förfalskade malariamediciner och antibiotika. I de utvecklade länderna påträffas mest förfalskningar av läkemedel mot välfärds- och livsstilssjukdomar, såsom erektions- och bantningsläkemedel. Under den senaste tiden har det allt oftare också upptäckts förfalskningar av läkemedel som räddar liv, såsom cancermediciner och mediciner mot hjärt- och kärlsjukdomar.

Också preparat som säljs som kosttillskott kan vara läkemedelsförfalskningar. Preparaten kan påstås innehålla naturliga beståndsdelar, men effekten kan i verkligheten basera sig på läkemedelssubstanser som inte anges i förpackningsmärkningarna. Till exempel har en del bantningspreparat som säljs på Internet konstaterats innehålla en läkemedelssubstans som på grund av sina biverkningar har dragits bort från den lagliga marknaden.   

Hur kan man skydda sig mot läkemedelsförfalskningar?

Det bästa sättet att undvika läkemedelsförfalskningar är att skaffa läkemedlen via en laglig distributionskanal, alltså apotek. För den som skaffar läkemedel från utlandet lönar det sig att först försäkra sig om att leverantören har tillstånd att distribuera läkemedel till detaljhandeln i landet där läkemedlet köps. Läkemedel som behövs på en resa är det bäst att ta med från hemlandet.

Det lönar sig inte att köpa läkemedel från illegala webbutiker. Ett lagligt finländskt nätapotek känns igen av den gemensamma europeiska logotypen som finns i apotekets webbtjänst och varifrån det finns en länk till den förteckning över apotekens legitima webbtjänster som Fimea upprätthåller.

Förutom att det är en risk för hälsan att beställa läkemedel från en illegal webbutik är det också ett importbrott. Den som importerar eller beställer läkemedel påtar sig ensam riskerna i samband med olaglig läkemedelshandel.

Varför förfalskas läkemedel?

Illegal handel med läkemedel förekommer i samband med kriminell verksamhet, exempelvis handel med droger och dopingämnen. Förfalskning av läkemedel är ekonomiskt lönsam verksamhet där risken för att åka fast är relativt liten. Verksamheten är organiserad på samma sätt som den internationella narkotikahandeln. Mellanhänderna i handeln med förfalskade läkemedel är utspridda över hela världen och därför är det svårt att spåra de skyldiga. Efterfrågan matar den illegala läkemedelshandeln och spridningen av förfalskningar. Att köpa ett förfalskat läkemedelspreparat understöder den kriminella verksamheten.

Var förekommer läkemedelsförfalskningar?

Det kommer fortlöpande in rapporter om läkemedelsförfalskningar från hela världen. I de utvecklade länderna (bland annat EU:s medlemsländer, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland och USA) förekommer endast en relativt liten mängd läkemedelsförfalskningar. I utvecklingsländerna kan en stor del av läkemedlen på marknaden vara förfalskningar. Det är speciellt oroväckande att läkemedelsförfalskningar har funnit sin väg in i de lagliga läkemedelsdistributionskanalerna, dvs. läkemedelspartiaffärerna och apoteken. Antalet dylika fall har ökat under de senaste åren även i de utvecklade länderna och i EU.

År 2014 påträffades i flera länder i Europa, även i Finland, inom den lagliga läkemedelsdistributionen läkemedel som betraktas som läkemedelsförfalskningar. Det var fråga om stulna, ursprungligen äkta läkemedel, som efter att ha varit i kriminella personers händer återbördades till det lagliga distributionssystemet.

I Finland upptäcks läkemedelsförfalskningar i läkemedel som beställts via Internet eller som turister importerat. Tullen gör varje år allt fler beslagtagningar. 

På vilket sätt förhindrar myndigheterna handel med förfalskade läkemedel?

Problemen med illegala läkemedel kan inte lösas genom att spärra webbplatser eller skärpa importbestämmelserna. En av de viktigaste åtgärderna är att öka allmänhetens vetskap om de säkerhetsrisker som läkemedelsförfalskningar är förknippade med.

Handel med förfalskade läkemedel förebyggs på många sätt. Olika myndigheter samarbetar såväl i Finland som internationellt. Kriminalitet i anknytning till förfalskning av läkemedel förebyggs även genom Europarådets konvention. Inom Europeiska unionen har man genom att utveckla lagstiftningen strävat efter att ytterligare förbättra skyddandet av den lagliga läkemedelstillverknings- och distributionskedjan från läkemedelsförfalskningar.

Inom Europeiska unionen har man genom att utveckla lagstiftningen strävat efter att ytterligare förbättra skyddandet av den lagliga läkemedelstillverknings- och distributionskedjan från läkemedelsförfalskningar. I juli 2015 tog man inom EU i bruk en gemensam logotyp, med hjälp av vilken konsumenterna kan försäkra sig om att det är fråga om ett lagligt nätapotek. Med en gemensam logotyp vill man främja en trygg näthandel med läkemedel.

I början av år 2019 förses de receptbelagda läkemedelsförpackningarna med skyddsmärkningar i hela Europa. Med hjälp av skyddsmärkningarna kan man försäkra sig om att läkemedelsförpackningarna är äkta och oöppnade.