Forskning

Forskning och utveckling

De generella målen för Fimeas forskningsverksamhet är att öka befolkningens välmående, förbättra folkhälsan och optimera hälso- och sjukvårdskostnaderna genom ändamålsenligt bruk av läkemedel samt att bistå i samhälleliga beslut. Forskningsverksamheten grundar sig i enlighet med Fimeas strategi på lagen om Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet samt på Social- och hälsovårdsministeriets forskningsstrategi för rationell läkemedelsbehandling och på Social- och hälsovårdsministeriets dokument Läkemedelspolitik 2020. I lagen fastställs som Fimeas forskningsområden läkemedelsepidemiologi, läkemedelsekonomi och läkemedelspolitik. Utöver detta ska Fimea bygga upp samarbetet inom dessa forskningsområden.