Forskning

Forskning

Fimeas forskningsverksamhet är forsknings- och utredningsverksamhet som producerar information som stöd för beslutsfattande, kunskapsbaserad ledning och verksamhetspraxis.

Fimeas forskningsområden är läkemedelsepidemiologi, läkemedelspoliti och läkemedelsekonomi. Forskning och forskningssamarbete inom dessa områden är Fimeas lagstadgade uppgifter. Fimeas forskning grundar sig dessutom på forskningsstrategin för rationell läkemedelsbehandling, som uppdateras som bäst.  

De generella målen för forskningsverksamheten är att öka befolkningens välmående, förbättra folkhälsan och optimera hälso- och sjukvårdskostnaderna genom rationell bruk av läkemedel samt att stödja i samhälleliga beslut.  

Publikationerna av Fimeas forskare hittas på forskarens namn i social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområdes gemensamma öppna publikationsarkiv Julkari.