Plan för läkemedelsbehandling

Plan för läkemedelsbehandling

15.11.2021

Måste en plan för läkemedelsbehandling alltid utarbetas på alla tre nivåer: på organisations-, verksamhetsenhets- och arbetsenhetsnivå?

Det beror på organisationen på vilka nivåer en plan för läkemedelsbehandling utarbetas. Det är dock viktigt att det i organisationen eller åtminstone i verksamhetsenheten finns ett handledande dokument som definierar gemensam praxis för läkemedelsbehandling och dessutom en arbetsenhetsspecifik plan för läkemedelsbehandling där särdragen och riskerna i läkemedelsbehandlingen vid enheten har beaktats. Om det är fråga om en liten enhet räcker det med en plan för läkemedelsbehandling.

Vem undertecknar planen för läkemedelsbehandling?

Planen för läkemedelsbehandling godkänns av den läkare som ansvarar för läkemedelsbehandlingen på verksamhetsenheten eller den av honom eller henne förordnade läkaren. Om det på enheten på grund av verksamhetens karaktär inte finns en läkare som ansvarar för läkemedelsbehandlingen och den läkemedelsbehandling som utförs inte sker dagligen eller inte är krävande (dvs. läkemedlen ges på naturlig väg och narkotiska läkemedel ingår inte i läkemedelsurvalet), kan planen för läkemedelsbehandling godkännas av en annan yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården som ansvarar för enhetens läkemedelsbehandling och i vars examen studier i läkemedelsbehandling har ingått (till exempel legitimerad sjukskötare) och som har tillräcklig kompetens i säker läkemedelsbehandling.

Hur säkerställs personens kunskaper i medicineringssäkerhet om planen för läkemedelsbehandling på grund av karaktären av enhetens verksamhet undertecknas av den sjukskötare som ansvarar för läkemedelsbehandlingen?

Om planen för läkemedelsbehandling undertecknas av en legitimerad sjukskötare ska han eller hon ha tillräcklig kompetens i läkemedelsbehandling och dessutom tillräcklig kompetens om medicineringssäkerhet. Även i denna situation fastställer arbetsgivaren hur kompetensen säkerställs. Utöver att säkerställa kompetensen inom läkemedelsbehandling är arbetsgivaren skyldig att se till att den sjukskötare som godkänner planen för läkemedelsbehandling får den tilläggsutbildning som behövs med tanke på kunskaperna om medicineringssäkerhet.

Ska en plan för läkemedelsbehandling göras upp enligt modellen i handboken Säker läkemedelsbehandling?

Modellen för upprättande av en plan för läkemedelsbehandling har utarbetats i samarbete mellan olika myndigheter som hjälp och stöd för utarbetandet av en plan för läkemedelsbehandling. Modellen kan utnyttjas i tillämpliga delar och om man vill kan man lägga till saker som är viktiga för den egna enheten. Varje enhet kan också använda en egen bra modell för läkemedelsbehandlingsplanen om den så önskar.