Produktfel

Om du misstänker eller det framgår att det läkemedel som du köpt är felaktigt eller defekt, ta med dig förpackningen till apoteket snarast möjligt. Apoteket reder ut ärendet vidare med den som innehar försäljningstillstånd för läkemedlet (läkemedelsföretaget) och skickar vid behov den felaktiga förpackningen för undersökning. Läkemedelsföretaget meddelar Fimea om produktfel.

Hurdana produktfel kan det finnas?

Trots alla kvalitetssäkringsförfaranden kan det ibland visa sig att läkemedelsförpackningen inte uppfyller kvalitetskraven.

Ett produktfel kan till exempel vara:

  • Fel i märkningarna på läkemedelsförpackningarna
  • Läkemedel med något avvikande egenskaper, t.ex. en tablett i fel färg eller etikett saknas
  • Förpackningen innehåller något annat läkemedel än vad den borde
  • Läkemedlets doseringsapparat är felaktig eller skadad, t.ex. en förhandsifylld spruta, en utlösande autoinjektor eller en apparat med vars hjälp preparatet inhaleras i lungorna

I läkemedlets bipacksedel anges hur läkemedlet ska se ut. Bipacksedeln innehåller också anvisningar om hur läkemedlet ska doseras och hur doseringsapparaten ska användas och underhållas. Ibland kan felet eller problemet bero på fel användningssätt, men felet eller skadan kan också ha uppkommit i samband med tillverkningen.