Läkemedelsskador

Läkemedelsskador

Du kan få ersättning för en skada som förorsakats av ett läkemedel, om skadan är överraskande. Syftet med läkemedelsskadeförsäkringen är att ersätta läkemedelsskador som har orsakats användare av sådana läkemedel som säljs eller överlåtits till konsumtion i Finland. Läkemedelsskada och läkemedelsbiverkningar är olika saker.

På webbplatsen för läkemedelsskadeförsäkringen finns en beskrivning av vilka skador som ersätts och hur man kan ansöka om finansiell ersättning för en läkemedelsskada av Finska ömsesidiga läkemedelsskadebolaget. Webbplatsen tillhandahåller också information om hurdana skador som ersätts, samt anvisningar för hur man fyller i skadeanmälningsblanketten.

Patientombudsmännen bistår vid behov i anhängiggörandet av läkemedelsskadeärenden. Om du behöver hjälp eller råd gällande läkemedelsskador ska du vända dig till din patientombudsman. Varje enhet inom hälso- och sjukvården har en utnämnd patientombudsman. Patientombudsmannens kontaktuppgifter finns hos vårdenheten.

Läs mer om läkemedelsskadeförsäkringen och om patientombudsmannens verksamhet

Läkemedelsskadeförsäkring (Finlands Centrala Läkemedelsskadeförsäkringsbolag)

Patientombudsmannen (Valvira)