Apoteksverksamhet

Apoteksverksamhet

Fimea har i uppgift att utveckla funktionsdugligheten och säkerheten i läkemedelsområdet (lagen om Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet 593/2009).

Apoteken ansvarar för läkemedelsdistributionen inom öppenvården i Finland. Fimea sammanställer, utvärderar och förmedlar information om apoteksverksamheten till yrkesutbildade inom social- och hälsovården, befolkningen, olika intressegrupper samt som underlag för det offentliga beslutsfattandet.

Apoteksverksamhet i Finland 2022: 810 privata apotek inklusive filialapotek, 18 universitetetsapotek inklusive filialapotek, 123 apotekets serviceställen, 248 apotekets webbtjänster, 25 sjukhusapotek, 56 läkemedelscentraler och 1 militärapotek. Ytterligare cirka 250 som fungerar i anslutning till apotek.

Läs mer:

Social- och hälsovårdsministeriets rapporter och promemoriot 2022:25 Detaljdistribution av läkemedel och apotekssystemen i Europa – Utredning om Finland och tie andra europeiska länder (pdf, www.julkaisut/valtioneuvosto.fi, presentationsblad på svenska)

Publikationsserien Fimea utvecklar, utvärderar och informerar 1/2021 Utvecklande av läkemedelstaxan, apoteksavgiften och apoteksskatten i Finland – utredning om ändringsförslag, hinder för ändringar och eventuella förändringsfaktorer (pdf, www.julkari.fi, resumé på svenska)

Publikationsserien Fimea utvecklar, utvärderar och informerar 10/2018
Distributionskanaler av receptfria läkemedel i Europa – litteraturöversikt (pdf, www.julkari.fi, resumé på svenska)

Publikationsserien Fimea utvecklar, utvärderar och informerar 3/2017
Avreglering av apotekssystemet i Europa ¬─ åtgärder och effekter (pdf, www.julkari.fi, resumé på svenska