Obligatorisk lagring av läkemedel

Obligatorisk lagring

Syftet med den obligatoriska lagringen är att trygga tillgången till läkemedel i Finland om den normala tillgången är förhindrad på grund av leveransstörningar, en allvarlig kris eller någon annan motsvarande orsak. Genom den obligatoriska lagringen säkerställer man dessutom försörjningsberedskapen när det gäller livsviktiga läkemedel inom hälso- och sjukvården, något som även är avgörande för patientsäkerheten.  Lagringsskyldigheten gäller i första hand läkemedel som tryggar livsviktig läkemedelsbehandling och verksamhet inom bred allmänkirurgi och intensivvård. 

I lagen om obligatorisk lagring (979/2008) fastställs vilka som är lagringsskyldiga och vilka produkter som omfattas av lagringsskyldigheten. Lagringsskyldiga är läkemedelsfabriker som är verksamma i Finland, importörer av läkemedelspreparat, verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvården och Institutet för hälsa och välfärd. Produkter som omfattas av lagringsskyldigheten är läkemedelssubstanser och läkemedelspreparat samt hjälpsubstanser, tillsatsämnen och förpackningsmaterial som används vid framställning av läkemedel. De obligatoriska läkemedelslagren ska enligt lagen vara belägna i Finland. 

De läkemedelssubstanser som ska lagras anges i förordningen om obligatorisk lagring. I förordningen ges också närmare bestämmelser om hur lagringsskyldigheten ska ordnas i vissa specialfall och definieras grunderna för befrielse från lagringsskyldigheten. Vidare reglerar förordningen också utbetalningen av ersättningar för lagringen samt tillsynen. Med förordningen om obligatorisk lagring avses statsrådets förordning om obligatorisk lagring (1114/2008) samt statsrådets förordningar (308/2012) och (1106/2015), genom vilka 1–3 § i den ursprungliga förordningen har ändrats.

Fimea övervakar att skyldigheten fullgörs och fastställer i form av en förteckning de läkemedelspreparat som omfattas av den obligatoriska lagringen. Försörjningsberedskapscentralen betalar ersättningar till läkemedelsfabriker och läkemedelsimportörer för de kostnader som den obligatoriska lagringen medför.

Kontakta oss

Frågor om obligatorisk lagring:
[email protected]

Tillståndsärenden och anmälningar, importörer, läkemedelsfabriker och Institutet för hälsa och välfärd:
Julia Lehtinen, överinspektör, 029 522 3288

Verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvården:
Eija Ahlholm, överprovisor, 029 522 3240

Medicinska frågor som rör den obligatoriska lagringen:
Jukka Sallinen, enhetschef, tfn 029 522 3410

E-postadresserna har formen [email protected]