Apotekens ekonomi

Apotekens ekonomi

Fimea följer upp utvecklingen av apotekens ekonomiska situation genom att årligen upprätta en bokslutsanalys över apoteken, vilken grundar sig på de ekonomiska uppgifter som apotekarna lämnat in. Den ekonomiska informationen inhämtas på elektronisk väg från apoteken och de bolag som verkar i anslutning till apoteken. Fimeas rätt att få uppgifter grundar sig på läkemedelslagen (395/1987).

I bokslutsanalysen över apoteken beskrivs apotekens lönsamhet, soliditet och likviditet samt granskas vilken inverkan de bolag som fungerar i anslutning till apoteken har på apotekens lönsamhet. 

Syftet är att producera oberoende information om apoteksekonomin för apotekare, apoteksanställda, olika myndigheter, andra intressegrupper samt som underlag för det offentliga beslutsfattandet.

Nyckeltal om apoteksekonomin: 

De privata apotekens lönsamhet 

Omsättning

Tabell 1. De privata apotekens genomsnittliga omsättning 2018─2022.

  2018 2019 2020 2021 2022
Antal 608 613 621 620 628
Omsättning i genomsnitt,
miljoner euro
3,95 4,08 4,16 4,26 4,43
Ändring från föregående år, %  4,5 3,3 2,0 2,4 3,9

Källa: Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea.

De privata apotekens genomsnittliga omsättning år 2008 var cirka 3,35 miljoner euro. År 2022 var den genomsnittliga omsättningen för privata apotek 4,43 miljoner euro. Under åren 2008-2022 har den genomsnittliga omsättningen på privata apotek ökat med cirka 32 procent.

Figur 1. De privata apotekens genomsnittliga omsättning 2008─2022 (miljoner euro).

Rörelsevinst

Tabell 2. De privata apotekens genomsnittliga rörelsevinst före bokslutsdispositioner, skatter och lönejusteringar 2018─2022 (tusen euro).

  2018 2019 2020 2021 2022
Antal apoteket 525 551 553 540 547
Rörelsevinst i
genomsnitt,
tusen euro
253 246 249 246 265
Ändring från föregående år, % -0,3 -2,5 +1,2 -1,4 7,7

Källa: Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea.

Figur 2. De privata apotekens genomsnittliga rörelsevinst före bokslutsdispositioner och skatter 2008─2022 (tusen euro). 

Försäljningsbidrag

Tabell 3. De privata apotekens genomsnittliga försäljningsbidragsprocent 2008–2022.

  2018 2019 2020 2021 2022
Antal 606 612 614 620 628
Försäljnings-bidrag 1*,
genomsnitt
29,6 28,9 27,7 27,6 27,2
Försäljnings-
bidrag 2**, 
genomsnitt
23,2 23,4 21,1 21,0 21,5

* Har beräknats genom att dra av rörliga kostnader från omsättning.
**I detta fall har ytterligare apoteksavgiften eller apoteksskatten tagits i beaktande.

Källa: Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea.

De genomsnittliga försäljningsbidragprocent för privata apotek har minskat från 31,7 procent 2008 till 27,2 procent 2022, eller 14 procent. När man räknar med apoteksskatten har notan varit nästan 18 procent.

Figur 3. De privata apotekens genomsnittliga försäljningsbidragsprocent 2008–2022. 

De privata apotekens soliditet och likviditet 

Soliditetsgrad

Tabell. De privata apotekens soliditetsgrad 2011─2021

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Antal 604 108 97 89 88 84 597 599 602 609 620
Svag, % 29 31 31 35 33 29 22 24 25 27 25
Tillfredsställande, % 22 11 13 18 24 29 24 25 25 23 24
God, % 49 58 56 47 43 43 54 51 50 50 51

Källa: Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

De privata apotekens soliditetsgrad har varit i stort sett oförändrad under åren 2011-2021. År 2021 hade 51 procent av apoteken en god soliditetsgrad, 24 procent hade en tillfredsställande soliditetsgrad och 25 procent hade en svag soliditetsgrad.Apotekens likviditet varierar något varje år. Till exempel hade 2021 26 procent av de privata apoteken god likviditet, 64 procent tillfredsställande och 10 procent svag.

Figur. De privata apotekens soliditetsgrad 2011─2021 (%)

Relativ skuldsättning

Tabell. Fördelningen av de privata apotekens relativa skuldsättning 2012─2017

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Antal 108 97 89 88 84 601 608 613 613 620
Svag 0 0 0 0 0 okänd 3 1 1 1
Tillfreds-ställande 0 0 0 0 0 okänd 3 6 10 10
God 108 (100 %) 97 (100 %) 89 (100 %) 88 (100 %) 84 (100 %) 592 (98,5 %) 602 (99 %) 606 (99 %) 602 (98 %) 609 (98 %)

Källa: Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Likviditet

Tabell. Fördelningen av de privata apotekens likviditet, mätt med hjälp av nyckeltalet Current ratio 2012─2021

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Antal 108 97 89 88 84 594 608 611 613 620
Svag 11 (10 %) 13 (13 %) 12 (13 %) 30 (34 %) 6 (7 %) 164 (28 %) 69 (11 %) 90 (15 %) 70 (11 %) 62 (10 %)
Tillfredsställande 40 (37 %) 35 (36 %) 41 (47 %) 40 (46 %) 49 (58 %) 315 (53 %) 374 (62 %) 383 (63 %) 403 (66 %) 398 (64 %)
God 57 (53 %) 49 (51 %) 36 (40 %) 18 (20 %) 29 (35 %) 115 (19 %) 165 (27 %) 138 (22 %) 140 (23 %) 160 (26 %)

Källa: Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Apotekens likviditet varierar något varje år. Till exempel hade 2021 26 procent av de privata apoteken god likviditet, 64 procent tillfredsställande och 10 procent svag.

Figur. Fördelningen av de privata apotekens likviditet mätt med hjälp av nyckeltalet Current ratio 2012─2017

Bolagsverksamhet

Tabell. Antalet bolag som fungerar i apotekens lokaliteter, deras omsättning och rörelsevinst 2012–2021

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Antal 165 164 181 180 158 200 203 224 233 226
Omsättning, genomsnitt, 
miljoner euro
0,68 Okänd Okänd 0,79 0,80 0,87 0,94 0,95 0,97 0,96
Omsättning, 
median, 
miljoner euro
Okänd Okänd Okänd Okänd Okänd 0,71 0,74 0,77 0,79 0,73
Rörelsevinst 
före boksluts-dispositioner
 och skatter,
genomsnitt, 
miljoner euro
0,19 Okänd Okänd 0,21 0,22 0,24 0,24 0,26 0,25 0,26
Rörelsevinst
före boksluts-dispositioner 
och skatter,
median, 
miljoner euro
Okänd Okänd Okänd Okänd Okänd 0,19 0,19 0,21 0,20 0,19
Rörelsevinst-
procent
Okänd Okänd Okänd Okänd 27,2 27,4 26,0 27,2 25,9 26,7

Källa: Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea