Uutiset-näyttösivun murupolku

Päivityksiä kliinisten lääketutkimusten transitio-ohjeeseen

4.8.2023

Euroopan lääkevirasto EMA on julkaissut tuoreen päivityksen ja ohjeistuksen kliinisten lääketutkimusten transitiosta eli siirrosta EU-asetuksen 536/2014 alaiseksi. Transitiossa direktiivin mukaiset tutkimukset siirretään CTIS (Clinical Trials Information System) -portaaliin, jotta niitä jatkossa voidaan käsitellä asetuksen mukaisesti. Tämän tulee tapahtua 30.1.2025 mennessä, jos tutkimuksessa on EU-alueella vähintään yksi aktiivinen keskus vielä tuona päivänä. Aktiivinen keskus tarkoittaa tutkimuksen seurantavaihetta sekä mitä tahansa tutkimuksen vaatimaa toimenpidettä, jota ei vielä ole tehty. Muiden tutkimusten tulokset voidaan edelleen toimittaa EudraCT-tietokantaan.

Uuden transitio-ohjeen löydät Euroopan komission verkkosivuilta (pdf englanniksi).

Transitiossa tutkimuksen tulee täyttää asetuksen vähimmäisvaatimukset, jotka koskevat sen läpinäkyvyyttä ja tutkimuskategorian merkitsemistä. Mitään uusia dokumentteja ei tarvitse eikä saa laittaa hakemukseen, vaan dokumenttien tulee olla jo viranomaisten läpikäymiä ja hyväksymiä niiltä osin, joilta hyväksyntä tarvitaan. Transitiopäätöksissä monikansallisissa tutkimuksissa kestää korkeintaan 22 päivää.

Läpinäkyvyyden osalta sponsorin tulee arvioida, mitkä dokumentit voivat olla kokonaan julkisia ja mistä tulee tehdä erikseen muokattu versio, josta on peitetty esimerkiksi liikesalaisuuksiksi katsottuja kohtia (lisätietoja EMAn ohjeista, pdf englanniksi). Lomakepohjien päivityksiä ei tässä vaiheessa tarvita eikä myöskään jälkikäteen tarvitse tehdä tutkimuspaikkojen soveltuvuuskaavaketta jo olemassa olevista keskuksista. 

Tärkeimmät kohdat uudessa päivityksessä ja transitiossa

Ennen transitiota huomioitavaa: 

 • Osan I monikansalliset tieteelliset osiot tulee harmonisoida osallistuvien maiden kesken ja tämä tulee tapahtua viranomaishyväksynnän kautta direktiivin mukaisesti. Toinen vaihtoehto on koota maakohtaiset eroavaisuudet samaan protokollaan (nk. konsolidointi), jos harmonisaatiota ei erilaisten lainsäädäntöjen vuoksi saada aikaiseksi. Myös näistä löytyy ohjeistus Clinical Trials Coordination Groupin (CTCG) sivustolta (kohdassa Transitional Trials, englanniksi). Konsolidoitu protokolla ei vaadi erillistä aiempaa viranomaishyväksyntää.
 • Transition hetkellä ei tulisi olla kesken olevia arviointeja tutkimukseen osallistuvissa maissa. 

Transitio käytännössä:

 • Transitio tehdään CTIS-ohjelmaan (Clinical Trials Information System, englanniksi). Hakemuksessa tulee laittaa ruksi kohtaan ”transitional trial”, ja antaa direktiivinmukaisen tutkimuksen EudraCT-numero, jotta hakemus ohjautuu jatkossa oikein CTIS-ohjelmassa. 
 • Yllä olevalta CTCG:n sivuilta löytyy ohjeistus hakemuksen tekijöille sekä saatekirjeen pohja, joita kannattaa käyttää avuksi. Saatekirjeessä tulee kertoa eettiset toimikunnat, jotka ovat antaneet hyväksynnän tutkimukselle sekä tutkimuksen aiempi EudraCT-numero. Sponsorin tulee myös tarkastaa ja vakuuttaa, että tutkimus täyttää transitiovaiheen vaatimukset ja on hyväksytty direktiivin alaisena. Jos tutkimus on ollut mukana VHP-prosessissa (Voluntary Harmonisation Procedure) edes osittain, sen viitejäsenvaltio tulee kertoa. Muissa monikansallisissa tutkimuksissa sponsorin tulee ehdottaa raportoivaa jäsenvaltiota jatkoarviointiin.
 • Transitiovaiheessa tulee luetella vain aktiiviset tutkimuskeskukset. Tutkimuksessa jo lopettaneita keskuksia ei tarvitse luetella.
 • Osassa I tulee lähettää protokolla (harmonisoitu/konsolidoitu), tutkijan tietopaketti (investigator brochure tai valmisteyhteenveto), lääkkeen hyviin tuotantotapoihin (GMP) liittyvät asiakirjat, tutkimusvalmistetta koskevat tiedot (IMPD) sekä tutkimuksen vaatimien lisälääkkeiden (auxiliary medicinal products) dokumentit. Monikansallisissa tutkimuksissa tulee toimittaa asiakirjojen versiot, jotka on hyväksytty kaikissa tutkimukseen osallistuvissa maissa.  
 • Osassa II (kansallinen osuus) tulee lähettää viimeisimmät hyväksytyt versiot tutkittavien tiedotteista sekä suostumuksista. Ohjeistus löytyy Tukijan verkkosivuilta.
 • Myös väliaikaisesti keskeytetyt tutkimukset tulee transitoida. Niistä sponsorin tulee välittömästi transitiopäätöksen tultua tehdä uusi ilmoitus, että tutkimus on väliaikaisesti keskeytetty.

Transition jälkeen:

 • Kun transitio on tehty, EU-asetuksen 536/2014 vaatimukset ovat voimassa, vaikka niitä ei sanottaisikaan protokollassa. Tutkimuksen jatkoaktiviteetit tapahtuvat CTISessä.
 • Ensimmäisessä transition jälkeisessä huomattavan muutoksen (substantial modification) vaiheessa liitetään mukaan muut asetuksen vaatimat dokumentit (pois lukien tuo jo olemassa olevien tutkimuspaikkojen soveltuvuuslomake).
 • Tutkimuskeskusten soveltuvuuslomake (suitability form) täytetään vain lisättävistä keskuksista, siinä vaiheessa kun maan lisäys tehdään. Tätä ei voida tehdä transitiopäätöksen yhteydessä.
 • Mikäli tutkimuslääkkeitä ja lisälääkkeitä on jo etiketöity, ei näitä tarvitse muuttaa. Olemassa olevia etikettejä voidaan käyttää myös niin kauan, kunnes uudet asetuksen mukaiset etiketit ovat hyväksyttyjä ensimmäisessä huomattavassa muutoksessa ja tutkimusvalmistetta valmistetaan ja/tai (uudelleen)etiketöidään uusia eriä.
 • Jos tutkimus ei enää rekrytoi, ei potilastiedotteita tai muita vastaavia tarvitse muuttaa jatkossa asetuksen mukaiseen muotoon.
 • Jos transition jälkeen on tiedossa kiireellinen muutoshakemus, voidaan transition saatekirjeeseen jo laittaa tästä tieto. Silloin viranomaisprosessi pyritään tekemään vielä 22 päivää nopeammin. Sponsorin tulee kuitenkin tehdä keskeneräisestä prosessista huolimatta tarpeelliset toimenpiteet, jotta tutkittavien turvallisuus on varmistettu. Transitio voidaan myös vetää pois joko sponsorin päätöksellä tai viranomaisen suosituksesta ja tehdä muutos direktiivin mukaisesti ennen kuin transitioaika on umpeutunut. Uusi transitiohakemus tulee sen jälkeen tehdä mahdollisimman pian, kuitenkin ennen 31.1.2025.

Koska Suomessakin on satoja tutkimuksia, jotka tulee siirtää asetuksen mukaisesti, Fimea suosittelee siirron tekemistä jo aikaisessa vaiheessa.

Lue lisää:

Fimean verkkosivu: Kliinisiä lääketutkimuksia koskeva asetus ja CTIS-järjestelmä

Lisätietoja antaa

Uutiset-näyttösivun linkit

Tulosta-painike